Nejčastější chyby při navrhování a provádění střech s pálenou krytinou Tondach – vývoj a pohled do budoucnosti

/autor: /, ,

Výrobce pálené krytiny v současnosti dodává kompletní systém keramického a nekeramického příslušenství, včetně doplňkových hydroizolačních vrstev pro vytvoření daného stupně třídy těsnosti. Správný návrh typu krytiny v systému Tondach včetně bezchybné realizace zajišťuje 100% funkčnost šikmé střechy.

Vývoj konstrukcí šikmých střech z pálené krytiny
Konstrukce šikmých střech, včetně pálené krytiny, prošla od r. 1995 zásadním vývojem zejména s ohledem na větrání podstřeší a jejich využití pro bydlení v podkroví.
Skladba střech se změnila z jednoplášťových nejprve na trojplášťové (použití DHV z mikroperforovaných PE folií) na dnešní preferované dvojplášťové skladby s DHV na bázi monolitických kontaktních folií.
Pro každý model pálené krytiny byla vyvinuta a je vyráběna speciální větrací taška s větracím profilem.
Kotvení hřebenáčů maltou bylo (s výjimkou památkových objektů) nahrazeno příchytkami, držáky a těsnícími prvky pod hřebenáč. Těsnící prvky vzhledem k životnosti jsou dnes trendově používány z hliníku, olova či cínu.
Další možností, jak odvětrat střešní plášť, je u keramické krytiny možnost využití speciální podhřebenové větrací tašky, která se používá s výhodou u sedlových střech bez dalších těsnících prvků pod hřebenem. Tento systém je dnes považován jako celokeramický, bezúdržbový a designově nejvhodnější. Vzhledem ke zkušenostem s materiály na bázi plastu jde o řešení, které je preferováno.
Řešení okrajů střech, nároží, průchodek, detailů styku střešních rovin, protisněhových opatření přešlo stejně tak za posledních 25 let z oblasti používání individuálně vyráběných klempířských prvků do systémového řešení z keramiky.
V ČR je dnes standardem např. 100% použití okrajových tašek u sedlových střech.
Požadavky investorů na barevně, materiálově jednotný vzhled střechy, důraz na detail a 100% funkci detailu je jasným signálem pro vývoj a produkci např. speciálních keramických průchodek pro solární panely atp.
S ohledem na trend nízkých sklonů u šikmých střech v posledních 10 letech je pro správnou funkci střechy zásadním parametrem, mimo návrh a výběr správného typu tašky, také stanovení DHV na základě tříd těsnosti, zvýšené požadavky a především pak samotná bezchybná realizace.

Chyby střech nejčastěji vznikají:
• při projektování a výběru
• při realizaci

Základní technické podmínky při použití pálených tašek TONDACH
Veškeré navrhování a provádění střech se řídí následujícími základními dokumenty:
• Normou ČSN 731901 – Navrhování střech, základní ustanovení,
• DIN 4108,
• ONORM B 2219, B 7215, B 7219
• ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov,
• Pravidly pro navrhování a provádění střech vydanými cechem klempířů, pokrývačů a tesařů z roku 2014.

Chyby střech při projektování a výběru
• Nevhodně zvolený typ tašky vzhledem ke tvaru střechy
• nevhodně zvolený tvar střechy
• nedostačující sklony střech
• nevhodná skladba střešního pláště
• chybný návrh odvětrání

Chyby střech při realizaci
• Nedodržení sklonů
• Nedodržení skladby střechy
• Nesprávné rozlaťování
• Nesprávná pokládka tašek
• Nesprávné použití doplňků
• Opomenutí přichytávání tašek

Příklad nedodržení sklonu, nesprávného rozlaťování, taška Brněnka 14, posuvná

Příklad nesprávné použití doplňků, nedovolených materiálů –hřebenáč č 7 s bobrovkou

Ing. Vít Jirkovský, Rudolf Prus

Tondach  Česká republika s.r.o., Bělotínská 722, 753 18 Hranice, vit.jirkovsky@tondach.cz