Nejvíce problematický detail pochozích střešních plášťů z architektonického a funkčního hlediska

/autor: /

Jedním z nejkomplikovanějších detailů, který se také v praktickém životě nejvíce „voře“ je návaznost na výplně otvorů a to balkónové, terasové dveře. Tento detail je velmi důležitý a jeho poruchy způsobují výrazné problémy z hlediska užívání a to nejen estetické, kdy se olupuje ostění kolem dveří a boulí podlaha, která je ke stěně doražena, ale plísně při vlhkostních poruchách jsou základním doprovodným jevem, mohou způsobit i závažné zdravotní potíže.

Tak jako i pro všechny ostatní konstrukční detaily je nutné si určit nepodkročitelné priority, které je nutné sledovat a zásady, které je nutné splnit. Kdy se to bude ignorovat, vzniknou výrazné škody na stavebních konstrukcích a jak je snad už známé, každá oprava je dražší než, když se to provede z jedné vody na čisto.

Zásady

Hydroizolace musí být ukončena co nejvýše nad vrchní plochou, od které odstřikuje voda. Tj. provádět plochy interiéru a exteriéru v jedné rovině je mimořádně riskantní, ale i to lze. Je se musí myslet na to, že voda stékající po svislé konstrukci a odstřikující z pochozí plochy musí být co nejrychleji odvedena. 
V místech, kam odstřikuje voda, nebo přes kterou stéká voda, nesmí být nevodotěsná spára. Všechny spáry musí byt překryty vodotěsnou izolací nebo musí být jinak zvodotěsněny. 
V místech navazujících na prostup musí být hydroizolační povlak ukončen v předepsané výši, tedy 150 mm nad odstřikovanou plochou a současně všechny spáry musí být vodotěsně přeizolovány.

Konstrukce a materiály, které jsou v dosahu odstřikující vody, musí být buďto samostatně odolné proti vodě, nebo musí být ošetřeny tak, aby tomuto namáhání odolaly.

Konstrukce lemující otvor pro výplň otvoru musí být dostatečně izolovány, protože jinak hrozí nebezpečí tepelných mostů, které pak deformuje rekognoskaci problému, protože kondenzační problémy mají obdobné následky, resp. vizuální projevy obdobné,  jako zatékání.
Podklad pro tento konstrukční detail (ostatně stejně jako pro ostatní) musí být rovinný a pevný, tak aby hydroizolační povlak měl vhodný povrh pro aplikaci, aby byl pevně a plnoplošně připevněn k podkladu, aby neplaval nebo nevisel ve vzduchu.
Hydroizolační povlak musí být dostatečnou adhezi k podkladním konstrukcím, materiálům nebo musí být mechanicky přikotven, tak aby nedošlo k jeho oddělení k podkladu a zatékání za něj.

 

Dva základní způsoby ukončení hydroizolačního povlaku na rámu výplně otvoru


Obr. č.  1 – Ukončení povlakové hydroizolace mezi podkladní konstrukci a rám výplně otvoru. Hydroizolace musí být sevřena mezi pevné plochy a dotmelena


Obr. č.  2 – Ukončení povlakové hydroizolace na rámu dveří. 

Tam musí být hydroizolace mechanicky sevřena mezi vlastní rám a prvek, který bude mechanicky ukotven na rám dveří. Toto vše musí být řádně domeleme.
Stěrkové izolace, dominantně PMMA firmy Triflex lze ukončit podle schématu č. 2, ale musí zaručovat dostatečnou adhezi k podkladním materiálům, konstrukčním prvkům, tak aby nesjížděly a neobnažovaly spáru mezi rámem dveří a podkladní konstrukcí.

Výsvětlivky:
1 – výplň otvoru – rám dveří
2 – nosná, podkladní konstrukce – musí být zateplená
3 – vodotěsná izolace
4  – mechanické sevření izolace mezi pevné plochy
5 – dotmelení

Příklady problematických řešení


Obr. č.  3 – Hydroizolační povlak u tohoto konstrukčního detailu je ukončen pod U.T. Tj veškerá voda, která jde po povrchu volně pokračuje do interiéru


Obr. č.  4 – Důsledky absence hydroizolačního povlaku, resp. volného pronikání povrchové vody do interiéru

V tomto případě byla hydroizolace ukončena po úrovní terénu a srážková voda volně putovala po hydroizolaci do interiéru. Samozřejmě, že detail návaznosti na rám dveří vůbec nebyl realizován.


Obr. č.  5 – Přivaření hydroizolačního povlaku na nepřipravenou podkladní konstrukci a to v jedné vrstvě


Obr. č.  6 – Měření vlhkosti v blízkosti nepovedeného napojení na výplň otvoru ukazuje výraznou vlhkost pod hydroizolací

V tomto případě byl hydroizolační povlak vytažen na neupravenou podkladní konstrukci a netapetován na rám dveří. Nebylo možno použít hořák, protože by poškodil rámy dveří. Toto připojení zcela evidentně nefunguje a hydroizolace v době zkoumání byla oddělena od podkladu a voda volně za ní zatékala. Fotografie jsou již po odstranění pochozích vrstev teras, které navazovaly na obytné prostory.


Obr. č.  7 – Důsledky absence hydroizolačního povlaku


Obr. č.  8 – Absence hydroizolačního povlaku na schodu před vstupem do obývacího prostoru.

Na výše uvedeném obrázku je patrná totální absence izolace na schodu, který odděluje balkón od interiéru. I když je zde určitý výškový rozdíl přesto dochází k zatékání do interiéru objektu. To znamená, že i v tomto případě je nutné provést korektní hydroizolační povlak, který korektně ochrání interiér před srážkami.


Obr. č.  9 – Hledání pravdy


Obr. č.  10 – Odhalení, že hydroiolace není vytažena na svislé konstrukce a ani pod kamenný obklad.

V tomto případě byl použit systém“Schlüter“, nosná konstrukce byla provedena z velmi kvalitního betonu a schod je kryt kamenným obkladem. Toto řešení způsobilo, že vlhkostí poruchy na sebe nechaly čekat a jejich rozsah byl relativně malý.
V tomto případě jedna není provedena izolace na schodu, není provázána hydroizolace s rámem dveří a ostatních výplní otvorů, ale zejména pod systémem „Schlüter“ není provedena korektní hydroizolace. Je nutné konstatovat, vyžadovat a projektovat pod tímto systémem vždy korektní hydroizolační povlak. Tento systém v žádném případě netvoří spolehlivou hydroizolaci.


Obr. č.  11 –velmi nízko nasazená prosklená stěna obvodového pláště


Obr. č.  12 – Detail usazení proskleného obvodového pláště i s výplní otvorů – dveřmi


Obr. č.  13 – Konstrukce pochozí terasy – na hydroizolaci a ochranné textilii je přímo položené štěrkové lože a dlažba (bez jakékoliv drenážní vrstvy

 
Obr. č.  14- Detail výše uvedeného u dveří

Naprosto nevhodné konstrukční řešení návaznosti pochozí terasy na interiér a svislou prosklenou stěnu opatřeno dveřmi.

Konstrukce je nasazena nízko, tedy nelze hydroizolaci vytáhnout do dostatečné výšky a odstřikující voda neustále smáčí rám dveří i prosklené stěny. Hydroizolace je, již v rámci rekonstrukce vytažena na svislou přes poplastovaný plech, který dobře chrání před odstřikující vodou, zato neumožňuje dřevu dýchat, resp. na jeho negativní straně bude kondenzovat voda, která pak bude namáhat dřevěné rámy. Plechy jsou podtmelené, ale jakékoliv podtmelení bez mechanického kotvení nezabrání postupnému oddělování hydroizolace od podkladu.
Konstrukce pochozí vrstvy, kdy je položena dlažba do štěrkového podsypu bez jakékoliv drenáže je opět chybné, protože voda nemá možnost rychle odtéci, proto bude vytvářet hladinu, která bude tlačit na spáru mezi rámem a křídly dveří. Tato spára není vodotěsná. Tj. do interiéru bude zatékat, zejména při tání sněhu. Kromě tohoto v štěrkovém posypu se bude držet voda ve spádu, který je mnohdy minimální. To je základ pro bujení nedobrovolné zeleně a biologického odpadu. V kombinaci se zahníváním dojde i k pachovým efektům. Bohužel na pachy zatím nejsou normy, ale normální je nepáchnout.  

 
 
Obr. č.  15 – Důsledky absence korektního ukončení hydroizolace na rámu dveří


Obr. č.  16 – Vnější pohled na ukončení hydroizolace na rámu dveří


Obr. č.  17 – Absence propojení hydroizolace s rámem dveří


Obr. č.  18 – Demontáž ukončení hydroizolace na rámu dveří


Obr. č.  19 – Měření vlhkosti v podkladní konstrukci pod tímto detailem – měřící přístroj ukazuje hodnoty přesahující jeho rozsah – tedy je to kompletně promočené


Obr. č.  20 – Nehomogenita podkladu po ukončením

V tomto případě byla při rekonstrukci nedostatečně napojen hydroizolační povlak na rám dveří a veškerá stékající voda protékala za hydroizolační povlak, který ještě navíc byl z dřevotřískových desek nedoražených k rámu dveří, takže hydroizolační fólie částečně levitovala ve vzduchu.


Obr. č.  21 – Další důsledky nesprávně provedeného ukončení hydroizolace na rám, v tomto případě oken


Obr. č.  22 – Ukončení bylo opravováno, ale opět nebylo korektně ukončeno, resp. ukončovat asfaltový pás na PVC rámy oken není opravdu optimální, kromě toho není vytažena hydroizolace dostatečně na svislé konstrukce 


Obr. č.  23 – Detail ukončení hydroizolace na rámu okna, protože se jedná o rekonstrukci a materiál je natavovací není prakticky možné to Připojit hydroizolaci spolehlivě na tento rám
 

Poslední příklad je příkladem neuspěšného natavování hydroizolace na PVC rám neotevíravých oken. Kromě výškově spatně nasazené pochozí vrstvy, resp. utopeného rámu okna je naprosto nevhodné natavovat asfaltovou hydroizolaci na rám PVC dveří. Jednak to dlouhodobě nemůže být vodotěsné a současně asfalt způsobuje degradaci tohoto plastového rámu.


Obr. č.  24 – Celkový pohled na nepovedený detail u končení hydroizolace na rámu dveří


Obr. č.  25 – Pokus o natavení fólie PVC na PVC rám dveří a přetmelení – oboje se nepovedlo


Obr. č.  26 – Výška mechanického kotvení nad přechodem vodorovná svislá. Oproti požadovaným 150 mm je to dramatický rozdíl

Pozitivní příklad na konec

Terasa sanovaná PMMA Triflexem, včetně návaznosti na rám terasových dveří


Obr. č.  27 – Hydroizolaci lze provést i tímto stylem, ale malé vytažení na rám dveří napravitelné není