Nové normy 10/12

/autor: /

Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2012.



NOVÉ NORMY 


ČSN ISO 26101 (01 1644)
kat.č. 91290
Akustika – Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole;
Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN ISO 2954 (35 6859)
kat.č. 91618
Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem – Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2954 (35 6859) Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem. Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací; Vydání: Únor 1994
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13032-1+A1 (36 0456)
kat.č. 91578
Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 1: Měření a formát souboru údajů
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13032-1 (36 0456) Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 1: Měření a formát souboru údajů; Vydání: Srpen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 1745 (72 2636)
kat.č. 91473
Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot; Vydání: Červen 2004
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN ISO 13792 (73 0320)
kat.č. 91573
Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody; (idt ISO 13792:2012);
Vydání: Říjen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13792 (73 0320) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody; Vydání: Srpen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ



ZMĚNY ČSN


ČSN 33 2165
kat.č. 91233
Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn;  vydáni 6. dubna1989
Změna Z1;
Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN 73 4301
kat.č. 91441
Obytné budovy; Vydání: Červen 2004
Změna Z3; Vydání: Říjen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ



OPRAVY ČSN


ČSN EN ISO 15927-5 (73 0315)
kat.č. 91634
Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor; Vydání: Červenec 2005
Oprava 1; Vydání: Říjen 2012
(Oprava je vydána tiskem)


zdroj: Věstník ÚNMZ