Provozní střechy – pojížděné – vady a poruchy

/autor: /

Problematika separačních, ochranných vrstev.

Anotace:

Asfaltové hydroizolace musí být řádně ochráněny a odseparovány, zejména v případě střešních parkovišť. Separace a ochrana pouze z Pe fólie je naprosto nedostatečná.

Asphaltabdichtungen müssen vor allem bei Dachparkplätzen sorgfältig geschützt und getrennt werden. Trennung und Schutz nur durch Pe-Folie ist völlig unzureichend.

Asphalt waterproofing must be properly protected and separated, especially in the case of parkingdeck. Separation and protection only from Pe foil is completely insufficient.

Na Obr. č. 1 (Obr. č. 2 je detailem dané situace) je stav hydroizolačního asfaltového povlaku, který byl kryt pouze separační fólii Pe. V důsledku dilatačních pohybů železobetonové pojezdové desky došlo, resp. docházelo k cyklickým pohybům této desky, po hydroizolaci. Při těchto pohybech se deformovala separační fólie, která se pak, v rámci nerovností/shrnutí zatlačovala do vodotěsné izolace a poškozovala tak její celistvost.

Obr. č.  1 – Stopy po dilatačních pohybech pojezdové desky na hydroizolačním povlaku

Obr. č.  2 – Detail poškození hydroizolačního povlaku při použití pouze separační vrstvy z Pe fólie

V případě, že je od hydroizolace odseparovaná pojížděná železobetonová deska pouze separační fólií Pe, dojede v důsledku pohybů této desky k deformaci Pe fólie, která se pak obtiskne do hydroizolačního povlaku, kde pak vytvoří nerovnosti, které poškozují hydroizolační povlak. Tato poškození mohou být až fatální, tedy znefunkčnění celého hydroizolačního povlaku.

Je nutné si uvědomit, že pojížděná železobetonová deska se bude pohybovat po podkladu v závislosti na svých dilatačních pohybech, které mohou být v řádu milimetrů, to závisí od velikosti jednotlivých dilatačních celků a významně také od povrchové úpravy – barvy pojížděného povrhu, čím tmavší, tím jsou pohyby větší. Dalším zdrojem pohybů je vlastní provoz. Tj. brzdné a akcelerační síly od vozidel, které se tam pohybují. Zde platí, čím větší hmotnost, čím větší rychlost tím větší zatížení, tím větší posuny. Takže při driftování může dojít k významným posunům pojížděných desek, kde fatální poškození hydroizolačního povlaku v žádném případě není vyloučené. Viz obě vložené fotografie.

Separační a ochranná vrstva z fólie Pe je naprosto nedostatečné technické opatření, které v žádném případě nebrání fatálním škodám na hydroizolačním povlaku.

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, provozní prostup, prostupy opracování, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily