SikaProof® – mechanicky kotvená hydroizolace bez podtékání

/autor: /

1. Co je to systém SikaProof® A

SikaProof® A je hydroizolační fólie v tloušťce 0,8 nebo 1,2 mm skládající se z vysoce flexibilní embosované polyolefínové fólie (FPO), speciální těsnící tmelové mřížky a nalaminované netkané textílie. Tato unikátní skladba systému vytváří dokonalé a trvanlivé mechanické spojení, vytvořené kompletním mechanickým přilnutím do čerstvého betonu. Navíc přilnutí předchází postrannímu podtékání vody či její migraci mezi fólií SikaProof® A a betonem.

Fólie SikaProof® A je aplikována před samotnou instalací klasické betonářské výztuže, která je následně zalita čerstvým betonem. Dílčí pásy fólie jsou opatřeny na jedné straně lepícím pruhem, který zajišťuje vzájemné spojování. Detaily prostupů, rohy, patky sloupů, hlavice pilot, připevnění veškerých spár a spojů, atypické detaily, případné opravy, se potom realizují pomocí lepících pásek SikaProof® Tape a SikaProof® Ex-Tape, případně SikaProof® Patch.o1.png
SikaProof® A                                    SikaProof® Ex-Tape              SikaProof® Tape                SikaProof® Patch

2. Jak systém funguje

K celoplošnému spojení s betonem dochází pomocí technologie Sika Grind Seal, která je samotným jádrem systému SikaProof® A. Sika Grind Seal technologie se skládá ze speciálního tmelu, který je již při výrobě strojně nanášen na vzorovou mřížku, která vytváří miniaturní komůrky. Tato těsnící mřížka utěsní a zastaví jakoukoliv postranní migraci vody, dokonce i v případě lokálního poškození fólie. Samotná tmelová mřížka je chráněna speciálně vyvinutou netkanou textilií, která je laminovaná do těsnícího tmelu. Netkaná textilie je tedy při betonáži kompletně vnořena do čerstvého betonu a vytváří tak trvalé mechanické spojení mezi FPO fólií SikaProof® A a betonem.

o2.png
Sika Grind Seal Technology

3. Oblasti použití

Fólie SikaProof® A může být použita jako vodotěsný prvek pro všechny typy vyztužených betonových konstrukcí. Aplikační použití jako vodonepropustná konstrukce proti kapilárně vzlínající vlhkosti, prosakující vodě, a to u plochých nebo stupňovitých základů, patek sloupů, základových pásů a stěn. Systém může být použit jako ochrana betonu proti vnikání plynů do konstrukce – jako jsou radon a metan. Proti vnikání různých druhů chemikálií – sulfáty, chloridy, huminové kyseliny a další. Při použití systému získáme vodotěsný prvek odolný vůči vodě pod hydrostatickým tlakem, vodotěsný prvek bez postranního podtékání a hloubkové migrace vody.

Systém SikaProof® A je možno využít při realizaci konstrukčních prvků typu základová deska, kdy je možno systémově řešit utěsnění všech detailů jako jsou šachty, prostupy potrubí, patky sloupů, prostupy pilot. Systém je plně aplikovatelný při řešení stěn, při využití jednostranného i oboustranného bednění. Spoje ve vertikálním směru jsou díky samolepícím páskám a pásům jednoduché a bezpečné. Je možno využít schválené postupy pro řešení detailů jako bednící kotvy oboustranného bednění. Další možností systému SikaProof® A je instalace fólie již při samotné v.ýrobě prefabrikovaných prvků, kdy toto řešení znamená rychlou instalaci a redukci času a nákladů na stavbě.


4 Aplikace systému

Pro aplikaci systému SikaProof® A je firmou Sika připraven aplikační manuál pro zhotovitele. Ten obsahuje veškeré postupy a systémové řešení jednotlivých částí a detailů stavby. SikaProof® A je aplikován za studena, instalace probíhá bez potřeby tepla a otevřeného ohně. Teplotní omezení podkladu jsou +5°C až +35°C. Aplikace pod +5°C okolního vzduchu je možná při zajištění ohřátí lepených spojů během instalace. Spoje fólie SikaProof® A jsou provedeny pomocí lepících pásků.

Postup instalace lze v krátkosti shrnout do následujícího postupu. Po kontrole připravenosti podkladu (v případě podkladu bez ostrých výstupků lze aplikovat rovnou, v případě nerovného podkladu je doporučeno ochránit fólii separační geotextilií) se provede nejprve instalace připravených rohových profilů a instalace profilů přechodu vodorovná a svislá stěna po obvodu konstrukce. Dále se na horizontální a vertikální konstrukce položí fólie SikaProof® A v šířích 2m a 1m dle potřeby, spojené samolepícími páskami. V dalším kroku se vytvoří veškeré detaily jako prostupy trubek, pilot, šachet, dilatační a pracovní spáry. Na závěr dojde ke kontrole všech překrytí jednotlivých pásů fólie, jejich připojení a detaily, pro zajištění jejich vzájemné adheze. V případě zjištění porušení fólie je provedeno vyspravení lokálního místa poruchy dle doporučeného technického postupu.

Povrch fólie by měl být v případě jejího znečištění zbaven nánosů bahna a nečistot opláchnutím vodou. Po instalaci konstrukční výztuže lze pokládat betonovou směs. Po betonáži lze opravit možná místní poškození fólie a prostupky po rádlování pomocí pásky SikaProof® Patch nebo systémem Sikadur Combiflex SG.

o3.png
Instalace systému SikaProof® A


5. Závěr

Systém SikaProof® A představuje mnoho výhod pro všechny zúčastněné strany projektu oproti tradičním vodotěsným řešením. Majitelům a investorům nabízí trvanlivé funkční řešení při efektivně vynaložených nákladech a s odolností vůči určitým podmínkám. Výhody pro architekty přináší v podobě vysoce efektivní mechanické a chemické odolnosti fólie SikaProof® A, které jsou prověřeny v souladu s evropskými a americkými standardy. Při návrhu stavby je ocenitelné zejména precizně testované detailní řešení pro spáry, prostupy atd. Prováděcí firmy ocení snadnou aplikovatelnost díky rychlému a jednoduchému spojování fólií pomocí samolepících pásků. V porovnání s ostatními systémy nevyžaduje SikaProof® A žádné další investice do speciálních nářadí nebo vybavení, nejsou nutná žádná svařovací zařízení či otevřený plamen a žádná případná ochranná opatření fólie

o4.png