Tepelné izolace plochých střech a chyby v jejich používání

/autor: /,

Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je
nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako
jiné stavební konstrukce, potřebuje odborný návrh skladby, který musí vycházet z
provozních podmínek objektu. Konkrétní požadavky ovlivňují návrh a ochranu
tepelné izolace v ploché střeše.

Základní část konstrukčního řešení ploché střechy tvoří optimálně navržená a
vhodně zabudovaná tepelná izolace a její ochrana před vnějšími vlivy. Optimální
tloušťka a způsob uložení tepelné izolace vychází z výpočtu tepelných ztrát. Z
výpočtu je zřejmá i kondenzace vodních par a následně i návrh parotěsné fólie. K
zateplení plochých střech se doporučuje použít tvrdší materiály s odpovídající
pevností v tlaku. Jako nejčastější materiály pro zateplení plochých střech se
používají minerálně-vláknité materiály z kamenné/ čedičové vlny, nebo výrobky z
expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu.

Dle ČSN 73 1901 Navrhování střech jsou Vyšší nároky na použití tepelně
izolačních materiálů pod povlakovou hydroizolační krytinu. Minimální pevnost
desek v tlaku při 10% deformaci musí splňovat min. 60kPa.

Důležité technické parametry pro správný návrh a řešení zateplení ploché
střechy:
• Součinitel tepelné vodivosti
• Faktor difúzního
odporu
• Trvalá rozměrová stálost
• Mechanická odolnost a
stabilita (pevnost v tlaku, bodové zatížení)
• Nehořlavost (minerální vlna –
třída reakce na oheň A1)
• Zdravotní nezávadnost (např. absence vzniku
plísní)
• Zvuková pohltivost materiálu (ochrana proti hluku)

V praxi v projektech je vidět časté zadání izolačních desek z kamenné
minerální vlny jako – desky s objemovou hmotností 150,160,170 kg/m3 . Tento
způsob návrhu není vhodný a doporučuji – NEPOUŽÍVAT. Výrobci materiálů mají dnes
rozdílné technologie výroby a objemová hmotnost se při stejných technických
parametrech může lišit. Důležitý parametr při návrhu střešních desek je pevnost
v tlaku při 10% stlačení v kPa.

Výrobci dnes objemové hmotnosti ve velké míře ani neuvádí. Viz jako příklad
produktovou řadu od Knauf Insulation.

o1.png

Pro realizaci plochých střech u objektů s velkou plochou je vhodné kombinovat
vrstvy izolace, čímž se může dosáhnout značných finančních úspor.

Příklad kombinace nepochozích a pochozích desek při celkové tloušťce tepelně-
izolačního souvrství 180 mm. (Pozn. Minimální tloušťka vrchní pochozí desky je
60mm.)

Min.1/3 tloušťky tvoří vrchní deska 60 nebo 80mm. Zbylé 2/3 tloušťky
je spodní deska 120 nebo 100mm.

Použití pouze kamenné minerální izolace na zateplení plochých
střech

 Výhody
• Vysoká požární odolnost souvrství střešního pláště (REI
60)
• Pouze 2 vrstvy tepelné izolace
• Rychlejší aplikace
• Menší
riziko omylu v pokládce
• Není nutná separace pod hydroizolaci na bázi
mPVC
• Vynikající akustické vlastnosti

 Nevýhody
• Vyšší zatížení nosné konstrukce
• Nižší tuhost

Použití kombinace kamenné minerální vlny s EPS na zateplení plochých
střech

 Výhody
• Nižší váha tepelně izolačního souvrství střešního
pláště
• Lehčí manipulace s deskami
• Lepší tuhost souvrství

 Nevýhody
• Nízká protipožární odolnost
• 2x20mm minerální vlna+EPS
REI 15
• 2x30mm minerální vlna+EPS REI 30
• Více pracovních operací,
větší náročnost na koordinaci prací
• Nutná separace mezi EPS a hydroizolací
na bázi mPVC
• Více vrstev materiálu
• Větší riziko poškození desek z
minerální vlny
• Nutná mechanická fixace souvrství

Konstrukční zásady

Pro velmi nízkou hodnotu faktoru difuzního odporu minerální tepelné izolace
je téměř vždy nevyhnutelné použít kvalitní parozábranu. Splnění tohoto požadavku
je žádoucí především u nosné konstrukce z trapézového plechu, kde se často
parozábrana vynechává. Důvodem je mylná představa, že spoje trapézového plechu
jsou stejně parotěsné jako samotný plech. Není to pravda a důsledkem bývají
vážné poruchy, které vyžadují komplexní rekonstrukci střechy. Z téhož důvodu je
nevyhnutelná kvalitní parozábrana u nosné konstrukce z dřevěného bednění, které
je i díky spárám mezi jednotlivými deskami difuzně otevřené. Kvalitně provedená
parozábrana rovněž plní funkci vzduchotěsné vrstvy, a to hlavně u velkoplošných
objektů, které mají nosnou konstrukci z trapézového plechu a vodotěsnou izolaci
volně položenou a mechanicky kotvenou.

Desky z minerální vlny se kladou vždy na vazbu a těsně na doraz. Jejich další
výhodou je, že nemají téměř žádnou tepelnou roztažnost a nedochází v nich v
průběhu roku k žádným objemovým změnám. Z hlediska větší spolehlivosti
doporučujeme (především u lehkých střech) minimalizovat vznik případných
tepelných mostů ukládáním tepelné izolace ve dvou navzájem posunutých vrstvách.
Pokud se však ukládají desky z minerální vlny ve dvou vrstvách s rozdílnou
objemovou hmotností, měly by se z hlediska jejich nezaměnitelnosti dodávat na
stavbu vždy v různých tloušťkách. U střech s nosnou konstrukcí z trapézového
plechu se desky z minerální vlny ukládají vždy kolmo na vlny plechu. Pomocí
výrobků z minerální vlny se dají rovněž vytvářet spádové vrstvy střešního
pláště. Použitím jednospádových nebo dvouspádových desek DDP-G lze také dokonale
zajistit odtok srážkové vody k střešním vtokům. V případě aplikace hydroizolační
povlakové krytiny z asfaltových modifikovaných pásů doporučujeme pro zajištění
delší životnosti krytiny použít v tomto rizikovém detailu atikové klíny z
minerální vlny DDP-K 50 × 50 mm nebo 80 × 80 až 100 × 100 mm, vsazené do
přechodu hydroizolační krytiny z vodorovné plochy na svislou konstrukci.

Nejčastější chyby při realizaci
• Projektant chybně
navrhne typ konstrukce, v níž je použití izolace z minerální vlny úplně nevhodné
(technické parametry izolace nejsou schopné odolávat podmínkám působení), nebo
je nevhodněnavržené pořadí a funkce vrstev.

• Je poddimenzována tloušťka
tepelné izolace. V důsledku toho dochází k velkým energetickým ztrátám a
nesprávnému fungování celé střešní konstrukce z hlediska účelu. Je nutno
zdůraznit, že nevhodné typy desek a skladeb vyskytující se v projektu mají za
následek nefunkčnost a poruchovost střešní konstrukce.

Nedodržení pokynů
výrobce se může týkat jak fáze skladování, transportu, manipulace a montáže, tak
i zabezpečení po montáži (uživatelská fáze). Pro všechny fáze mají tepelné desky
z kamenné minerální vlny stanovena jednoduchá pravidla, která jsou zpracována ve
firemních materiálech. Dodržením těchto pravidel se dá předejít případným
problémům při předávání stavby.

Na závěr doporučuji, aby investor nebo jeho stavební dozor požadovali od
prováděcích firem splnění pokynů výrobců pro správné skladování, manipulaci a
zabudování. Zabezpečí se tak bezproblémová funkce tepelné izolace, a tím i
celého střešního systému.