ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 3 – Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Termíny a definice

/autor: /,

Parotěsná zábrana – pojistná hydroizolace – provizorní ochranná vrstva

I v dalších částech této normy se vyskytuje kapitola zabývající se termíny a definicemi, ale vždy jen k té partikulární části pro střechy s povlakovými hydroizolacemi, resp. skládanou krytinou.
V rámci střešních plášťů mají výše uvedené vrstvy rozdílné funkce, které je nutno respektovat. Jejich funkce se překrývají a je nutné respektovat jejich definici, která je pak důležitá při řešení vad a nedodělků v rámci různých sporů, které jsou bohužel normální součástí stavebního života.

Parotěsná zábrana je definovaná jako:
3.24 – Pojistná hydroizolační vrstva – hydroizolační vrstva/vrstvy, které chrání stavební konstrukci před vodou v případě poruchy hydroizolační konstrukce.
Pojistná hydroizolační vrstva (také pojistná hydroizolace) je vrstva, která permanentně dělá „druhou“, hydroizolační vrstvu a má ochránit interiér před masivními zátoky, protože je samostatně odvodněna a může být doplněna o tzv „kapák“, což je průhledná baňka, kde lze kontrolovat, zda k pojistné hydroizolaci proniká voda. Tuto kontrolní činnost lze řešit také zabudováním kontrolních čidel, např. na bázi technologie NFC, které umožňují kontrolu, zda ve skladbě střešního pláště je nebo není voda. SFS HUM-ID – systém detekce zatékání plochých střech – IZOLACE.cz.
3.29 – Parotěsná vrstva; parotěsná zábrana – vrstva/vrstvy určené k omezen prostupu vodní páry.
Tedy parotěsná zábrana (což je asi nejobvyklejší výraz pro tuto vrstvu) pouze omezuje prostupu vodní páry do skladby střešního pláště. Tedy není to absolutní funkce, tj. že by úplně zamezila prostupu vodních par do skladby, ale pouze tento prostup omezuje a přispívá tak, aby byly naplněny požadavky dalších norem, a to zejména v oblasti bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, tj. především ČSN 73 0540.
3.41 – Provizorní ochranná vrstva; dočasná ochranná vrstva – vrstva/vrstvy umožňující dočasnou ochranu konstrukce při montáži a údržbě střechy před působením vnějších vlivů.
Tato vrstva má pouze dočasnou funkci, tj. není součástí střešního pláště v rámci jeho fungování, ale slouží dominantně v době realizace střechy. Takže v následujícím průběhu prací lze tuto vrstvu buď demontovat nebo zabudovat do vrstev střechy, kde může převzít i jiné funkce.
Tyto vrstvy jsou pak v ČSN 731901 – 3 rozvinuty do více položek, které pak blíže vysvětlují jednotlivé funkce výše uvedených vrstev.

Scan č. 1 – Provizorní ochranná vrstva (ČSN 73 1901 – 3)

 

Scan č. 2 – Pojistná hydroizolační vrstva (ČSN 73 1901 – 3)

 

Scan č. 3 – Parotěsná zábrana (ČSN 73 1901 – 1))

V rámci vysvětlení jednotlivých částí rozebírané normy je nutné konstatovat, že je dramatický rozdíl mezi parotěsnou zábranou a pojistnou hydroizolací. Protože pojistná hydroizolace může být parotěsnou zábranou, ale opačně již ne. Stejně tak provizorní ochranná vrstva může být součástí, nebo parotěsnou zábranou, ale již ne permanentní pojistnou hydroizolační vrstvou, pro kterou platí velmi významné zásady.
Ta nejvýznamnější je, že pojistná hydroizolace (pojistná hydroizolační vrstva musí být odvodněna). To znamená, že pod ní musí být spádová vrstva, a standardní vpusti musí být doplněny o další vpust, která bude tuto pojistnou hydroizolaci odvodňovat.

Obr. č. 1 – umístění spádových vrstev do skladby střešního pláště (jednoplášťové střechy)
V případě použití parotěsné zábrany, která zároveň bude pojistnou hydroizolací, je nutné tuto vrstvu pokládat na spádovou vrstvu nebo nosnou konstrukci ve spádu, ostatní možnosti nesplňují požadavek na odvodnění parotěsné zábrany.

 

Obr. č. 2 – odvodňovací soustava – výrobek pro odvodnění hlavní hydroizolace a pojistné hydroizolace

 

Obr. č. 3 – detail odvodňovací soustavy hlavní hydroizolace a pojistné hydroizolace

 

Obr. č. 4 – reálné zabudování odvodňovacího systému

Podklady: ČSN 73 1901 Části 1 -3, www.topwet.cz, www.izolace.cz, resp. archiv autora a firmy A.W.A.L., s.r.o.