Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V.

/autor: /,

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště průmyslové haly.

Anotace:

Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková. To se týká zejména konstrukčních detailů.

Sprayed polyurethanes are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies. This is especially true of construction details.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant. Dies gilt insbesondere für Konstruktionsdetails.

 

U stříkaných polyuretanů se vyskytuje velké množství variant. V tomto případě se jedná o variantu, kdy je velmi zdegradovaná povrchová úprava, která tedy nechrání vlastní hmotu a v kombinaci UV záření a stojící voda, již nechrání tento izolační systém. Problematika ochranných vrstev je u stříkaných polyuretanů velmi významná, jakmile bude zdegradovaná vnější povrchová úprava, dochází k velmi rychlé degradaci vlastní stříkané pěny. Tedy od této vrstvy zejména závisí životnost tohoto izolačního systému.

Obr. č.  1  – Stav povrchové úpravy – tj. po degradaci nátěrové povrchové úpravy dochází k hloubkové degradaci vlastní stříkané pěny.

Obr. č.  2 – Puchýře v hmotě stříkaného polyuretanu

Obr. č.  3 – Prasklý puchýř

Obr. č.  4 – Degradace celého souvrství stříkaných polyuretanů

V případě, že se dostane voda mezi jednotlivé vrstvy, které jsou stříkány na střechu. Podle Výhody, nevýhody a příčiny poruch izolací střech stříkanou PUR pěnou – TZB-info se jedná o základní tloušťku vrstvy 30 mm, kterou je možné libovolném počtu, dojde k jejich delaminaci, která začíná puchýřem/puchýři a končí loupáním jednotlivých vrstev, tak jak je uvedenou na Obr. č. 4.

Obr. č.  5 – Loupání jednotlivých vrstev

Obr. č.  6 – Kombinace všech možných degradačních procesů

Obr. č.  7 – Praskání, resp. loupání jednotlivých stříkaných vrstev u vytažení této izolace světlíky

Obr. č.  8 – Součástí každé střechy jsou detaily. Jejich řešení v tomto případě je docela brutální

Obr. č.  9 – V tomto případě je nutné ukázat také jak vypadá nosná konstrukce, která je postižena nefunkčními stříkanými polyuretany

Pěnové polyuretany se od začátku 90. let periodicky vracejí na český trh, z kterého pak postupně mizí, protože toto technické řešení není schopné ani v současné době bezvadně a dlouhodobě fungovat. Tento objekt a jeho stav je z konce druhé poloviny devadesátých lety, kdy ještě nebyly tak rozvinuté povrchové úpravy, které původně byly velmi rychle odbouratelné. Jejich životnost a funkčnost se počítala spíše v měsících než v letech.

S rozvojem povrchových úprav, tj. suplementárních hydroizolačních povlaků se životnost a funkčnost těchto systémů vylepšuje, ale to co je zde představeno patří do historie a ta moc pozitivní není.

Samozřejmě u těchto typů izolací je problém opravy a případných rekonstrukcí. Prosté přidání hydroizolace na povrch prakticky není možné protože rovinnosti stříkaných polyuretanů tento typ sanace vylučuje. Ve většině případů to končí kompletním odstraněním těchto vrstev a provedením nového izolačního souvrství.

 

 

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII. – IZOLACE.cz

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání, sprašování.