Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem – plocha a detaily

/autor: /

Anotace:

Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, kryté minerálním vsypem, které jsou uvedeny v následujícím článku. Technické a materiálové řešení v ploše a v detailech je mimořádně rizikové a dlouhodobě nefunguje.

History has brought us various non-standard waterproofing, which turned out to be non-functional. One example is acrylic coating, covered with a mineral backfill, which are listed in the following article. The technical and material solution in the flat area and in the details is extremely risky and does not work for a long time.

Die Geschichte hat uns verschiedene nicht standardmäßige Abdichtungen gebracht, die sich als nicht funktionsfähig erwiesen haben. Ein Beispiel sind Acryl-Estrichabdichtugen, die mit einer mineralischen Bestreuen versehen sind, die im folgenden Artikel aufgeführt sind. Die technische und materielle Lösung im Flatbereich und im Detail ist extrem riskant und funktioniert auf Dauer nicht.

 

Historie je důležitá a to i při znalostech minulých slepých uliček při hledání kvalitních a funkčních hydroizolačních povlaků. Vždy je nutné hodnotit hydroizolační systém jako celek, tj. nejen plochu, ale i detaily.

Jenou z posledních variant akrylátových stěrek je jejich doplnění o minerální vsyp. Tento vsyp se prováděl do vrchní izolační vrstvy a měl chránit vlastní izolaci před UV zářením, tak jak je to u asfaltových hydroizolací, které jsou kryty minerálním nebo keramickým hydrofobizovaným posypem. Tady se jedná o implementaci správných myšlenek na nesprávnou podstatu a s použitím nesprávného vsypu. Problém je ten, že tento minerální vsyp neměl dostatečnou adhezi k podkladu, takže velmi rychle degradoval a po pár letech tam z tohoto posypu moc nezbylo. Ono nezbylo moc ani z akrylátové hydroizolace.

Tady je nutné jmenovat období, tyto akrylátové stěrky se začaly objevovat se začátkem devadesátých leta a jejich používání končilo na začátku dvacátého prvního století. Tedy zhruba cca 10 let se tyto stěrky objevovaly na našem trhu, to platí o akrylátových stěrkách bez ochranného vsypu. Ty se prováděly na konci tohoto období, tj. v druhé polovině devadesátých let. To byly stěrky na různých materiálových bázích od akrylátů až po polyuretany.

V současné době se stěrkové hydroizolace pro střešní pláště významně rehabilitují, protože současná materiálová báze je výrazně kvalitnější než před dvaceti lety. Současně se do podvědomí dostalo, že provádění stěrkových izolací není vůbec jednoduché a umí to udělat je opravdu velmi kvalitní řemeslník.

Dominantní materiálová báze pro stěrkové izolace jsou materiály typu PMMA (polymetylmetakrylát), resp. materiál z modifikovaných PUR (polyuretanů). Těmito materiály je možné řešit konstrukční detaily, nebo malé izolačně složité plochy. Velkoplošné použití stěrkových izolací v současné době prakticky neexistuje.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na předmětný střešní plášť

Z obrázku je patrné, že se jedná o panelový bytový dům a podkladem hydroizolace je betonová spádová vrstva.

Na předmětném střešním plášti je nutné si všimnou ještě jedné důležité věci. Základní izolatérská poučka říká, čím větší spády, tím lépe, resp. čím rychleji dostanu vodu ze střechy tím lépe. To zde není moc splněno a se spády je zde velmi šetřeno.

Obr. č.  2 – Pohled na strukturu akrylátové hydroizolace, kde je vidět podkladní vrstva akrylátu, do něho vtlačená výztužná vložky a vrchní vrstva akrylátu – ochranný posyp není kontinuální

Obr. č.  3 – Konstrukční detail vytažení akrylátové hydroizolace na svislou konstrukci

Obr. č.  4 – Ukončení na svislé konstrukci, prostupy a atd.

Obr. č.  5 – Opracování nožičky hromosvodu

Obr. č.  6 – Kruhový prostup, kde je akrylátová hydroizolace dotažena natupo k prostupujícímu kruhovému tělesu kanalizace

Obr. č.  7 – Ukončení na nízké, prakticky nulové atice.

Atika je zde přetažená akrylátovou hydroizolací, jejíž výztužná vložka je v přechodu z plochy na oplechování atiky potrhaná. To dokumentuje minimální průtažnost tohoto hydroizolačního systému.

Obr. č.  8 – Ukončení, resp. opracování akrylátovou izolací klempířského spoje – falce

Obr. č.  9 – Řešení u koutu atiky

Potrhaná výztužná vložka hydroizolace v přechodu z plochy na atiku (oplechování) střechy.

Obr. č.  10 – Vpust

Obr. č.  11 – Detail podkladního asfaltového pasu pokrytého krokodýlingem a přetaženého akrylátovou stěrkovou izolací

Obr. č.  12  – Detail podkladního asfaltového pasu pokrytého krokodýlingem a přetaženého akrylátovou stěrkovou izolací

 

Krokodýling je fenoménem asfaltových hydroizolací, ale jak vidět vyskytuje se i u dalších typů hydroizolací, tak jak je vidět na předcházejícím obrázku. Krokodýling byl zde s námi vždy – IZOLACE.cz

Akrylátové hydroizolace byly krátká, ale zajímavá slepá ulička v našich hydroizolacích a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. V rámci této střechy jsou patrné konstrukční detaily, které jsou provedeny velmi netechnicky. Stěrkové izolace tohoto typu mají problém konstrukční detaily kvalitně vyřešit.

Viz také Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem – IZOLACE.cz, Historie je důležitá – akrylátové izolace – IZOLACE.cz.

 

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, akrylátové, zatékání, vady a poruchy, plocha, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, odvodnění, krokodýling.