Izolatérská historie – akrylátové izolace úplně beze všeho, bez minerálního vsypu a bez výztužné vložky

/autor: /,

Anotace:

Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace. Jejich první aplikace byly bez výztužných vložek a bez ochranného vsypu. Tyto první varianty se neosvědčily, a tak byly doplněny výztužnými vložkami a minerálním vsypme, což se také neosvědčilo.

History has brought us various non-standard waterproofing, which turned out to be non-functional. One example is acrylic coating. Their first applications were without reinforcement and without protective mineral granulate. These first variants did not work, so they were supplemented with reinforcing inserts and mineral granulta, which also did not work.

Die Geschichte hat uns verschiedene nicht standardmäßige Abdichtungen gebracht, die sich als nicht funktionsfähig erwiesen haben. Ein Beispiel ist die Acryl-Estrich-Abdichtun. Ihre ersten Anwendungen waren ohne Armierung und ohne Schutzbestroueng. Diese ersten Varianten funktionierten nicht, daher wurden sie mit Armierung und Minerabestreueng besorgt, was ebenfalls nicht funktionierte.

Historie je důležitá a to i při znalostech minulých slepých uliček při hledání kvalitních a funkčních hydroizolačních povlaků. Akrylátové izolace při svých prvních použitích byly prováděny jako čisté nátěrové izolace. Předcházející, většinou asfaltové vrstvy se natřely vrstvou akrylátu.

Tato vrstva byla buď moc tlustá, pak vznikl krokodýling, Krokodýling byl zde s námi vždy – IZOLACE.cz, který mapoval podkladní vrstvy, takže co se stalo s podkladními vrstvami bylo naprosto patrné i na vrchní vrstvě tohoto materiálu.

Tyto tlusté vrstvy jsou patrné na Obr. č. 1 – 4, kde na posledním obrázku je patrný detail tohoto krokodýling, který je velmi hluboký a dosahuje až k výztužným vložkám původních asfaltových oxidovaných natavitelných pasů.

Obr. č.  1 – Pohled na střešní plášť s akrylátovou bezvložkovou hydroizolací, která je pokryta krokodýlingem

Obr. č.  2 – Pohled na střešní plášť s akrylátovou bezvložkovou hydroizolací, která je pokryta krokodýlingem

Obr. č.  3 – Akrylátová hydroizolace s krokodýlingem – detaily

Obr. č.  4 – Akrylátová hydroizolace s krokodýlingem – detailní pohled

 

Dalším variantou použití akrylátových hydroizolací byly jejich tenké vrstvy, které se aplikovaly natíráním.

Obr. č.  5 – Plocha natřená tenkým akrylátovým nátěrem

Obr. č.  6 – Tento akrylátový nátěr neměl prakticky žádnou adhezi k podkladu, takže velmi rychle loupal a to jak v ploše, tak i v detailech

Obr. č.  7 – Loupání akrylátového nátěru v konstrukčním detailu – koutu

 

Akrylátové hydroizolace měly velmi krátký život. Naštěstí. Cestou se však tyto technologie začaly vylepšovat pomocí osvědčených metod (které byly převzaty od ostatních typů hydroizolací)  – tj. např. přidáním výztužné vložky, tak aby získaly lepší pevnostní vlastnosti[1].  Dalším krokem byl pokus o implementaci UV ochranného vrstvy, ten provedla na místě, a to vsypme na bázi minerálního křemenného kameniva[2]. Ani jedno z těchto vylepšení negarantovalo funkčnost tohoto hydroizolačního systém, takže akryláty ze střech zmizely.

Vše mělo jednu velmi nepříjemnou dohru. Hydroizolace opatřené tímto nátěrem bylo nutné strhnout a provést nový hydroizolační povlak, protože přes vrstvu akrylátu nešlo spolehlivě navařit žádnou další vrstvu sanačních asfaltových pasů.

Viz také Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem – IZOLACE.cz, Historie je důležitá – akrylátové izolace – IZOLACE.cz.

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, akrylátové, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, krokodýling.

[1] Pevnost jakýchkoliv materiálů bez výztužných vložek, je minimální. Výztužné vložky jsou nositelem základních pevnostních vlastností. Tj. pevnost hydroizolačního materiálu v tahu je taková, jaká je pevnost jeho výztužné vložky.

[2] Hydrofobizovaný posyp je významnou ochrannou vrstvou u asfaltových hydroizolační materiál, ale tento posyp se implementuje na výrobní lince a ne na stavbě, kde není možné dosáhnout tak kvalitní adhezi jako ve výrobě.