Namáhání dřeva vodou v podlahách dřevostaveb

Úvod S větším zastoupením dřeva ve stavbách i s větší četností staveb na bázi dřeva se více setkáváme s některými specifickými problémy dřeva jako přírodního materiálů. Využití dřeva a/nebo materiálů na bázi…

Systémová řešení vodotěsných a plynotěsných prostupů spodní stavby

,
Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy stavebními konstrukcemi (vnějšími i vnitřními) nejsou používána správná řešení ani materiály a prostupy se často na stavbách řeší nevhodným způsobem (např. montážní…

Izolace spodních staveb – použití bentonitových izolačních systémů

,
Krátká historie bentonitových izolací Historii bentonitových izolací předcházely přírodní izolace využívající malou propustnost jílů. Tyto jíly se odedávna používaly na izolace nádrží, rybníků a posléze také na izolace…

PREPRUFE – revoluční technologie izolací proti spodní vodě

,
Charakteristika systému PREPRUFE Jedná se o speciální HDPE fólii tl. 1,4 mm (Preprufe 300) nebo 1,0 mm (Preprufe 160) opatřenou na horním povrchu vrstvou speciální lepící hmoty a krycí průhledné PE fólie. Izolační fólie je…

Těsnění spár vodotěsné železobetonové konstrukce – rizika návrhu a realizace

,
Pravidla návrhu a realizace Návrh železobetonové konstrukce je podrobně rozpracován v předpisech normativní povahy jak v původním systému technických norem vč. EC (eurokódů), tak v předpisech vztahujících se k samotným vodotěsným…

Vliv zatížení na spolehlivost hydroizolační vrstvy spodní stavby

,
Úvod Problém při použití profilované (nopové) fólie ve skladbách spodních staveb nastává v případě mechanického namáhání konstrukce, které působí skrze prvek skladby s vyšší mechanickou odolností (profilovaná fólie)…

Konštrukčné a materiálové riešenia hydroizolácie podzemných častí stavieb a ich spoľahlivosť

,
1 Úvod Pri výbere vhodnej hydroizolácie podzemných častí stavieb a jej realizácie treba pamätať na to, že nedostatočné hydroizolácie znižujú kvalitu stavby a často môžu zapríčiniť aj vážne poruchy a havárie. Opravy…

Vodotěsné izolace spodní stavby – technické řešení – výhody x nevýhody

V oblasti vodotěsný izolací spodní stavby je nutné si uvědomit, že se nám zatím nepodařilo najít systém, který by byl bezvadný, který by 100 % fungoval. Prakticky vždy jsou nutná sanační opatření, otázkou je jen jejich…

Zavlažovací systém spodní stavby

,
Úvod V roce 2013 jsme se jako projekční kancelář dostali ke zpracování projektové dokumentaci na sanaci (odvlhčení) suterénu. Jednalo se o budovu z 19 století, která má částečně zapuštěný suterén cca 2,5 až 3 m pod okolní…

Dominantní detaily při řešení vodotěsných izolací spodních staveb

Hlavní část referátu V tomto referátu si Vás dovolíme seznámit s našimi praktickými zkušenostmi s realizací hydroizolací spodní stavby, které jsme získali po roce 2010. Naše přednáška nese název „Dominantní detaily při…

Vodotěsné izolace spodní stavby na bázi modifikovaných asfaltových pásů

,
Úvod Dlouhodobě funkční řešení hydroizolace spodní stavby je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání každého objektu. Pokud projektovaná hydroizolační opatření neplní svoji funkci, dochází…

Vibroizolace v základové spáře a její ochrana vodotěsnou izolací

Úvod Na příkladu železobetonové konstrukce budovy je ukázána efektivnost provedené vibroizolace v základové spáře při porovnání odpružené versus neodpružené konstrukce [1]. Bytový dům má tři podzemní podlaží a odstupňovaně…

Sanace vodotěsných izolací spodních staveb injektážemi

,
Poruchy – popis problematických oblastí Jak je již zmíněno v abstraktu, stavební konstrukce jsou stále členitější a složitější tak, aby vyhovovali požadavkům „náročných“ investorů. To sebou přináší také vyšší…

Hydrovibro izolace

Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce…

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby

Vodotěsné izolace spodní stavby, když se porouchají, tak je průšvih a velký. Rád bych hned v prvních větách připomenul, že poruch vodotěsných izolací spodních staveb jsou velmi časté, jsou kombinované s výraznými náklady…

Přehled kontrolních metod pro stanovení vlhkosti podkladních vrstev podlah používaných u nás i v zah

Podkladní vrstva podlahy, ať už z betonové mazaniny či na bázi anhydritů, sice není na první pohled vidět, ale může významným způsobem ovlivnit konečný estetický dojem i funkčnost a životnost nášlapné vrstvy podlahy.

Materiálové specifikace sanace spodních staveb a jejich zhodnocení

Popis jednotlivých typů injekčních hmot, používaných pro sanace poruch a vad hydroizolací spodních staveb, jejich vlastností a základní oblasti jejich použití. Specifikace základních kategorií, rozhodujících pro výběr injekční hmoty pro realizaci sanace.

Konstrukční detail návaznosti svislé konstrukce na U.T.

Jeden z nejvýznamnějších a velmi problematických detailů je návaznost svislých konstrukcí na U.T. Technické řešení, vzorové by mělo vypadat jako je na následujícím obrázku. Jedná se o jeden ze základních konstrukčních detailů, který je nutný vyřešit správně tak, aby jak z hlediska funkčního, tak i estetického, fungoval správně a dlouhodobě. Mnohdy se ve svých znaleckých posudcích setkávám se špatným řešením, nebo s detaily, které nefungují spolehlivě a dlouhodobě. Dá se říci, že se všeobecně ví, že tento detail je náročný jak na řešení, tak i materiály a provedení, ale přesto se neustále podceňuje.

Vláknobetón – vlastnosti a možnosti, část II.

Pre zaistenie správnej funkcie vláknobetónovejkonštrukcie a zamedzenie vzniku jej potenciálnych neskorších vád je potrebné rozlišovať aspoň dve zásadné oblasti použitia vlákien do betónov.

Vláknobetón – vlastnosti a možnosti, část I.

Stavebníctvo, ako odvetvie priemyslu, sa v posledných rokoch potýka s čoraz intenzívnejším využívaním produktov chemického priemyslu, s racionalizáciou výroby a s inováciou tradičných technológií. Výsledkom by mali byť úspory vo výrobných nákladoch a možno aj zlepšenie úžitkových vlastností hotovej konštrukcie alebo celého diela.

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část II.

Článek, který vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008 sleduje a kontroluje v rámci doktorského studia autora článku kvalitu výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna.

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část I.

Článek, který vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008 sleduje a kontroluje v rámci doktorského studia autora článku kvalitu výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna.

Základní přístupy k řešení sanací, část. II.

Pojďme společně pokračovat v základních přístupech k řešení sanací, tentokráte se zaměříme na pojistné systémy v pozemním stavitelství.

Základní přístupy k řešení sanací, část I.

Se základními přístupy k řešení sanací se seznámíme právě teď prostřednictvím přednášky, která zazněla na konferenci Izolace 2008.

Porovnání kontrolních systémů z asfaltových pásů a syntetických folií

Hlavním důvodem pro navrhování kontrolních systémů z asfaltových pásů nebo syntetických folií je snaha zajistit co největší hydroizolační bezpečnost stavebních konstrukcí spodní stavby, které jsou v dalším průběhu výstavby překryty dalšími vrstvami stavebních konstrukcí a oprava případných vad a netěsností je finančně a technicky velmi náročná.

Výstavba metro IV.C1 – zkušenosti z aktivace pojistného injekčního systému

Hydroizolace ostění tunelových staveb se v současnosti provádějí především ze speciálních hydroizolačních fólií. Většinou se jedná o propracovaný systém výrobků, který kromě vlastní hydroizolační fólie obsahuje také těsnicí pásy do dilatačních spár, různé tvarovky a kotevní prvky, ochranné geotextilie a speciální lepidla.

Betonové vodonepropustné konstrukce

Předmětem tohoto článku jsou betonové vodonepropustné konstrukce, jejichž vodotěsnost je dosažena bez použití povlakových (bariérových) hydroizolací. Hlavním představitelem tohoto druhu konstrukcí je tzv. bílá vana.

Vliv bludných proudů na řešení hydroizolací spodní stavby

V tomto článku se zaměříme pozornost na význam sekundárních izolací spodních staveb – hydroizolací ve vztahu k návrhu ochranných opatření staveb proti účinkům bludných proudů. Diskutována je funkčnost systému, jeho alternativy a rizika při poškození sekundárních izolací.