Výskyt řas na vnějších kontaktně zateplovacích systémech, část I.

V dalším článku se budeme zabývat řasami, které se vyskytují na vnějších kontaktně zateplovacích systémech. Tento příspěvek byl součástí 9. ročníku konference Izolace 2008. Zelené povlaky řas na historických objektech a pomnících jsou obecně považovány za součást „image“. U novostaveb či nově zateplených objektů, které jsou za krátkou dobu pokryty zeleným či zelenošedým porostem, je tato situace zpravidla jevem nechtěným.

Řádná montáž oken, část II.

Pokračujeme 2.a zároveň závěrečnou částí článku o řádné montáži oken. Obecně lze jako těsnicí materiál použít vybraných vhodných tmelů, prefabrikovaných provazů, pruhů, fólií, lepicích pásek nebo speciálních profilů. Neprodyšné a naopak pro exteriér vodě a povětrnosti odolné pásky či fólie se mohou skládat například z plastů, hliníku, elastomerů, živičného materiálu a různých jejich kombinací s ověřenou těsností..

Řádná montáž oken, část I.

Přinášíme Vám 1. část článku o řádné montáži oken. Je celá řada detailů na stavbách, které zdánlivě nevyžadují naši pozornost a v řadě případů posléze dochází k řadě objevujících se závad během užívání budovy díky benevolenci, nevědomosti či záměru “ušetřit“ finanční prostředky při realizaci. Tento článek obsahuje řadu doporučení a vysvětlení, týkajících se vytvoření dlouhodobě funkčního utěsnění připojovacích spár otvorových výplní. Najdete zde pochopitelně také materiály vhodné pro použití do připojovacích spár.

Zátěžové střechy z pohledu stavební tepelné techniky, část 2.

Ve 2. části příspěvku se dozvíme více o zkondenzovaném a vypařeném množství vodní páry nebo o vlivu na součinitele prostupu tepla.

Rizika při navrhování skladeb pro užitné střešní pláště z pohledu tepelné techniky, možnosti jejich

2. část příspěvku Ing. Kateřiny Volšíkové je věnována kondenzaci uvnitř skladby střešního pláště a na vnitřním povrchu střešního pláště.

Rizika při navrhování skladeb pro užitné střešní pláště z pohledu tepelné techniky, možnosti jejich

V 1. části přednášky Ing. Kateřiny Volšíkové si přečtete o nejčastějších příčinách poruch. Tato přednáška zazněla na konferenci Izolace 2007. V její 2. části si pak přiblížíme kondenzace ve skladbě střešního pláště.

Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí, čás

S přehledem typů pěnového skla Foamglas pokračujeme ve 2. části článku Ing. Jana Vychytila.

Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS® a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí, čá

Článek Ing. Jana Vychytila Vám přiblíží typy pěnového skla FOAMGLAS® a jejich správnou volbu do konkrétních stavebních konstrukcí. Přinášíme Vám I. část příspěvku.

Využití pěnového skla v provozních střechách, zásady správné aplikace, časté problémy v průběhu stav

V tomto příspěvku z konference IZOLACE 2007 si přečtete o využití pěnového skla v provozních střechách. Popsány jsou zásady správné aplikace i časté problémy v průběhu stavby a řešení těchto problémů.

Energetický přínos zasklení lodžií

U problematiky lodžií ještě zůstaneme a v následujícím článku si v příspěvku Ing. Jaroslava Šafránka, CSc. můžete přečíst o energetickém přínosu zasklení lodžií. Tento příspěvek byl součástí Konference IZOLACE 2007.

Poznámky k současné legislativní realitě, zejména k požadavkům v tepelně technické normě

Na našich stránkách uvádíme již 3. příspěvek z konference IZOLACE 2007.

O problematice zateplování podkroví

Od roku 2002 zaznamenáváme značné změny v oblasti tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a poža¬davcích na ně. Zpřísňují se nám požadavky na snižování energetických ztrát stavebními konstrukcemi, zdražují se energie a citelně začí¬náme pociťovat tlak na úsporu energií.

Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb

Článek vychází v časopise Střechy, fasády, izolace 5.3.2007.
Projektová dokumentace je nedílnou součástí každého stavebního díla. Se stále přísnějšími legislativními i normovými požadavky nabývá na významu řešení budovy z hlediska tepelně technického a energetického.

Environmentálně efektivní materiály pro stavební konstrukce

Snižování energetické náročnosti staveb je dosud spojováno především se snížením potřeby energie na vytápění či chlazení, větrání, popř. energie spojené s provozními zařízeními v budovách. Tento pohled však nezohledňuje energii nutnou na výrobu stavebních materiálů, jejich dopravu na staveniště a uložení v konstrukcích, popř. energetické nároky spojené s jejich demolicí, recyklací nebo skládkováním.

Jednovrstvé obvodové cihelné konstrukce

Stále se zvyšující nároky na snižování potřeby tepla v budovách se promítly do požadavků na maximální přípustné hodnoty součinitelů prostupu tepla U (dříve k) téměř všech stavebních konstrukcí. Konstrukcemi, které zhruba z 25 - 30 % ovlivňují celkovou potřebu tepla na vytápění budov, jsou obvodové stěny.

Biologické napadení stavebních materiálů

Význam řas jako dílčího biokorozního faktoru byl objeven relativně nedávno. Ještě v 70 letech minulého století byly řasy považovány pouze za předchůdce vyšších rostlin a symbionty lišejníků. Teprve další výzkum prokázal spoluúčast řas při postupné degradaci uměleckých kamenných artefaktů, archeologických objektů, fasád domovních objektů i některých typů střešních krytin.

Stavebně-energetické a environmentální souvislosti navrhování obvodových konstrukcí budov

Jednou ze zajímavých otázek stavebního výzkumu i budoucí praxe nepochybně je, zda mohou obvodové konstrukce budov, u kterých se pochopitelně snažíme o minimální prostup tepla a v širších environmentálních souvislostech i o jejich co nejnižší negativní vliv na životní prostředí, plnit i ambicioznější cíle.

Prevence rizik při montáži kontaktního zateplovacího systému

Metoda kontaktního zateplení je v současnosti nejpoužívanějším řešením pro sanaci obvodových plášťů obytných budov. Mimo zřejmého estetického přínosu patří mezi hlavní důvody obliby této metody zejména snižování spotřeby energie, odstranění hygienických nedostatků, snížení teplotního namáhání nosných konstrukcí, prodloužení životnosti budovy nebo vytvoření podmínek tepelné pohody.

Vlastnosti a možnosti pěnového polystyrenu

Málokdo ví, že pěnový polystyren je tak trochu českého původu. Vynalezl jej v Německu Fritéz Stastny, vývojový pracovník firmy BASF. Stejně jako spousta jiných výborných věcí (např. Viagra, dynamit, pneumatiky, airbag, fotografie, mikrovlnná trouba apod.) byl vynalezen náhodou.

Kvalita vnitřního prostředí v bytech

V tomto článku se budeme zabívat jednotlivými parametry vnitřního prostředí bytů, které ovlivňují pohodu i zdravotní stav člověka i vlastní budovy. Základním opatřením k zajištění vhodného vnitřního prostředí bytů je dostatečné větrání.

Tepelně technická problematika regenerace panelových budov

Bytové stavby postavené panelovou technologií výstavby představují v současné době většinu stávajícího bytového fondu. Jejich výstavba začala po roce 1950 - bloková technologie výstavby a pokračovala po roce 1960 výstavbou pomocí velkoplošných deskových prvků až do roků 1990.

Termodiagnostika ve stavebnictví

Pro nedestruktivní vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových pláštích budov či kontrolu jakosti provedení tepelných izolací je často a s úspěchem používána termovizní kamera.

Vliv zanedbání tepelných mostů u dvouplášťových fasád

Ve své praxi se často setkáváme s tím, že při řešení návrhů tloušťky tepelné izolace u dvouplášťových provětrávaných fasád, není zvolen odpovídající výpočtový postup dostatečně vystihující tepelně-vlhkostní chování konstrukce.

Tepelné izolace podkroví v šikmé střeše

V několika uplynulých letech jsme se měli možnost setkat s mnoha reklamacemi staveb se šikmými střechami. Námitky uživatelů a investorů, neboť to byla výhradně tato skupina, která se s námi kontaktovala, se týkaly převážně výskytu nadměrné vlhkosti a kapalné vody ve střešní skladbě.

Využití pěnového skla v provozních střechách

Pěnové sklo je tepelně izolační materiál na bázi skla, který se svými doplňkovými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Díky svým unikátním vlastnostem, především extrémně vysoké pevnosti v tlaku spojené s nestlačitelností, je tento materiál ideální tepelnou izolací pro střešní konstrukce zatížené tlakem. Do této skupiny konstrukcí patří vedle střech pochozích a pojezdných také heliporty, střešní zahrady, střechy zatížené technologiemi apod.