Hodnocení a návrh úsporných opatření (Energeticko-ekonomická studie)

Chcete uspořit energii? Neorientujete se v nepřeberném množství možností a nabídek? Chcete znát reálný efekt úsporných opatření pro konkrétní budovu? Uvažujete o využití dotace z OPŽP pro snížení nákladů na vytápění?

Vyhodnocení fce XPS v inverzní skladbě rekonstruované terasy Tesco Liberec po 15ti letech

Trh tepelných izolací zaznamenal v posledních letech opravdový "boom" jak co do druhů/typů tepelných izolací, tak i do počtu výrobců. To se týká i tepelné izolace zvané extrudovaný polystyren (XPS). Ne každý výrobce se však snaží či je schopen monitorovat své výrobky z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje včetně poskytování informací nad rámec zákona či normy (ČSN EN 13164, ČSN EN 13172).

Sanace vlhkého zdiva památkově chráněných objektů

Většina staršího stavebního fondu má problémy s vlhkostí zdiva a související materiálovou korozí. Nadměrná vlhkost vede k rozpadu zdiva, zvyšuje tepelné ztráty budov a vytváří podmínky pro biotické napadení materiálů, což vede až k nemocem pobývajících osob. Podmínkou odpovědné sanace je relevantní průzkum, který pojmenuje a zhodnotí hlavní příčiny poruch.

Stavebněprávní problematika při snižování energetické náročnosti budov v praxi

Téma přednášky vědomě vybočuje z technické roviny zaměření konference. Zůstalo stále cíleno na nízkoenergetickou výstavbu, ale z úhlu právní a ekonomické souvislosti. Jde o neméně důležitý aspekt výstavby, který je často v praxi ze strany stavebníků, projektantů a stavebních úřadů opomíjen. Technická invence a nízkoenergetické řešení stavby se snadno co důležitosti může dostat souhrou skutečností do sekundární role.

Tepelnětechnické úpravy obálky budov v nestandardních podmínkách – problémy, poruchy, životnost

Současný trend snižování potřeby tepla na vytápění vede ke stále důkladnějšímu zateplování obálky budovy a to i konstrukcí, které byly dříve považovány z hlediska tepelných ztrát za podružné. Navíc se stále častěji přistupuje k tepelně technickým úpravám nestandardních konstrukcí (rozuměno konstrukcí nikoliv zděných nebo betonových), které vyžadují pečlivé posouzení navržených opatření tak, aby v jejich důsledku nedocházelo ke vzniku funkčních poruch a nedostatků.

Zkušenosti z realizací a provozu energeticky pasivních domů v ČR

V současné době se s názvem energeticky pasivní dům (EPD) setkáváme na každém kroku, existuje podpora výstavby energeticky pasivních domů SFŽP. Hrozba vzrůstajících cen energií tomuto tématu velmi nahrává. Kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, není „in“.

Kamenná vlna Rockwool na rozhlasových vlnách

Jaké části domu zateplit a ušetřit? Jakou izolaci na zateplení použít? Jaká tloušťka izolace je vhodná pro zateplení fasády či střechy? Na tyto a mnohé další otázky nyní dostanete odpověď v pořadu o úsporách při zateplování, který po prázdninové pauze pokračuje každé pondělí na vlnách rádia Frekvence 1.

Novodobé způsoby zamezení vzniku tepelných mostů u vyložených železobetonových konstrukcí

U obálky stavebního objektu je vždy možno detekovat místa s rizikem zvýšeného tepelného toku. Tato místa obecně označujeme jako tepelné mosty. Jedním z nich je i místo napojení vyložené železobetonové konstrukce na stropní nosnou konstrukci.

Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou

Navržený teplovzdušný vytápěcí systém přináší spolu s masivním zateplením nesporné úspory ve vytápění. Předmětem projektu je také zapojení solární stěny do energetické koncepce budovy ve vztahu k vytápěcímu systému.

Regenerace panelového bytového domu typu B70 R po pěti letech. Poznatky, ekonomika provozu, faktory

Tématem příspěvku je vyhodnocení energetických úspor dosažených po zdařilé regeneraci bytového domu systému B70 R. Příprava i realizace této rekonstrukce probíhala ve spolupráci se specialisty společnosti Rockwool a.s. Autor rozebírá odchylky spotřeby tepla po dokončení regenerace oproti očekávání. Hlavní příčinou zjištěných rozdílů byly výrazné úniky tepla způsobené nadměrnou infiltrací. Přestavba balkónů na lodžie jako způsob sanace balkónových konstrukcí se ukázala jako významný tepelný filtr.

Tepelné izolace šikmých střešních plášťů, dodatečné zateplení podkroví

Šikmé střešní pláště jsou v našich oblastech v současnosti nejtypičtější variantou ochrany stavebních objektů proti povětrnostním srážkám. Přestože v dobách prehistorických lze najít ve svých prvopočátcích po celém světě podobný základ, došlo během vývoje k určité geografické odlišnosti v systému zastřešení objektů tak, jak to vždy vyhovovalo danému dominantnímu zatížení, před kterým potřebovalo lidstvo v té které oblasti své příbytky chránit.

Chytrou investicí do zateplení ušetříte až 30 000 Kč ročně za vytápění

Dnes a denně se setkáváme ze všech stran s tipy, triky a radami, jak ušetřit. Nízkoenergetická a pasivní výstavba se skloňují snad ve všech pádech a celosvětové trendy stavebních materiálů se zaměřují na energeticky úsporné bydlení. Tepelné izolace hrají v celém procesu významnou roli a není žádnou novinkou, že kvalitním zateplením lze dosáhnout více než 50% úspor energií.

Otvorové výplně v obytných domech a jejich trendy

Letošní rok je ve znamení výrazných změn v přístupu státních podpor a pobídek pro uživatele, majitele, správce a další vlastníky ve smyslu oprav, respektive úprav svého bytového fondu. A zároveň ve znamení typického, českého chaosu a zmatku při jejich vyhlašování, respektive nastavení pravidel. Nakonec se dá říci, že po úporném úsilí jsou nastaveny podmínky celé řady státních podpůrných programů tak příznivě, jak dosud za novodobé historie naší země ještě nebyly. Můžeme tedy říci konec dobrý, všechno dobré.

Snižování vstupních energií při výrobě minerálních skleněných vláken

V oblasti životního prostředí čelí svět veliké krizi. Energie nebyla nikdy tak diskutovatelným tématem jako nyní. Ať se to týká jistoty ceny, daní, zmenšujících se zásob energií, skleníkových plynů, uhlíkové stopy, nebo jen Vašeho vysokého účtu za energie v domácnosti. Svět zjevně nemluví o ničem jiném. Naším úkolem je tedy jednat. Celý světě se musí zamyslet nad nejvhodnějším řešením energetické krize - jakým způsobem dosáhnout maximalizace využití obnovitelných zdrojů, aby naplnili stálou poptávku po energii.

Solární soustavy a jejich energetické přínosy

Energetické zisky solarních tepelných soustav jsou závislé nejen na kvalitě použitých komponent (kolektory, zásobníky), ale také na celkovém návrhu plochy solárních kolektorů vzhledem potřebě tepla, která má být kryta.

Realizace energeticky úsporných opatření, jejich vliv na splnění podmínek dotačních programů, zkušen

Aplikace energeticky úsporných opatření při opravách bytových domů patří díky podpoře pomocí dotačních programů „PANEL“ (dnes „Nový PANEL“) a zejména „Zelená úsporám“ mezi často skloňované oblasti současného stavebnictví. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se zejména na okruh stavebně technických úprav obálkových konstrukcí a komplexní zateplení budov.

Nové řešení tepelné izolace soklu

Projektanti a realizační firmy dnes stále častěji řeší detaily stavebních konstrukcí z hlediska ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Mnohá v současnosti prosazovaná „extrémní“ zateplování jsou přitom na hranici technicky přijatelného řešení navíc s nejistou finanční návratností a životností. Více Vám prozradí příspěvek Ing. Ivo Petráška z konference Izolace 2010.

Moderní konstrukce zateplení podkroví

Moderní konstrukce zateplení budov a jejich podkroví mají úzkou souvislost s kvalitou vnitřního prostředí, které těmito úpravami vytváříme. Příspěvek se zamýšlí nad těmito souvislostmi a nabízí jedno z možných řešení, využívající inovativní materiály a konstrukční přístupy ověřené v praxi. Příspěvek pana profesora Krňanského, který zazněl na konferenci Izolace 2010, si můžete nyní přečíst.

Vady na kráse staveb při snižování energetických nákladů staveb

Jedním z přednášejících na konferenci Izolace 2010, konané 27.1.v Konferenčním centru City, byl Ing. Pavel Zídek. Téma přednášky je věnováno problémům, se kterými se lze v praxi setkat při investicích do energetických opatření u staveb. Nemusí být rozhodujícím nedostatkem stavebního díla, ale dokáží pěkně znepříjemnit život. A to jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích. Stále platí známé pravidlo - řetěz je tak pevný, jak je pevný jeho nejslabší článek.

Legislativa v oblasti tepelné ochrany budov

přinášíme vám příspěvek Ing. Jiřího Šály, CSc., který zazněl na konferenci Izolace 2010, tentokráte věnovaný legislativě v oblasti tepelné ochrany budov. Příspěvek pojednává o aktuálním stavu norem v oblasti tepelné ochrany budov - stavební tepelné techniky a předpisů na ně navazujících. Informuje o připravované revizi ČSN 73 0540-2 plánované na rok 2010. V příloze je uveden rozbor k oprávněnosti požadavku na nejnižší povrchovou teplotu výplní otvorů.

Srovnání energetického hodnocení budov pro programy „Nový panel“ a „Zelená úsporám“

Hodnocení energetické náročnosti budov se stává v posledním období, vedle posouzení stability objektů, jedním z nejdůležitějších hodnocení. Příspěvek Ing. Jaroslava Šafránka, CSc. byl podkladem pro přednášku na konferenci Izolace 2010, která se konala 27.1.2010.

Zelená úsporám – novinky a technická podpora

V uplynulých dnech došlo k aktualizaci podmínek dotačního programu MŽP Zelená úsporám. Jako nejzásadnější vidíme změnu podmínek dotačního titulu, nově platných od 17.8.2009, které umožňují potencionálním žadatelům výrazně vyšší šanci na úspěch včetně vyšší finanční podpory.

Posouzení spodní stavby panelového objektu z hlediska stavební tepelné techniky

V dnešní době narůstajících cen energií se začínají klást čím dál tím větší požadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z možností omezení ztrát tepla je dodatečná tepelná izolace objektu, což nezávisí pouze na volbě druhu izolačního materiálu, ale také na řešení specifických detailů stavby. Autorkou příspěvku je Ing. Barbora Součková z VŠB-TU Ostrava, stavební fakulty. Článek vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008.

Úvaha k interpretaci faktoru difúzního odporu kapilárně pórovitých materiálů

V poslední době vzniká v inženýrské praxi potřeba aktivně navrhovat nejen stavební konstrukce, ale i samotné výchozí materiály, z nichž se tyto konstrukce tvoří. Příkladem mohou být tzv. difúzně otevřené konstrukce...

Zelené dotace mění pravidla

Zelená úspora - toto slovní spojení slyšíme ze všech stran. Jaké nastaly změny od dubna, kdy jsme se tímto tématem začali zabývat? Více informací se dozvíte v článku, který byl uveřejněn dne 21.5.2009 na htttp://zpravy.idnes.cz.

Zelená úspora – chcete zateplit dům? Důraz na kvalitní přípravu technických podkladů

Snad všechny informační portály zasáhla záplavová vlna o nabízených dotacích na zateplení domu či nové vytápění. Pokud se chcete dostat mezi ty, kteří dotaci na zateplení bytového či rodinného domu dostanou, nesmíte podcenit přípravu technických podkladů.

Na co dostanete ekologickou dotaci a na co ne

Chystáte se žádat o ekologickou dotaci v programu Zelená úsporám, který odstartoval minulý týden? Přinášíme přehled situací, kdy budete mít na dotaci nárok a kdy nikoli. Více Vám prozradí článek zveřejněný dne 28.4.2009 na www.bydleni.idnes.cz.

Software pro výpočet energetické náročnosti budov

V příspěvku jsou úvodem stručně popsány základní principy výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a souvisejících evropských norem. Dále jsou komentovány možnosti programu Energie určeného pro hodnocení energetických bilancí budov a zpracování energetických štítků a průkazů energetické náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budov

Na počátku bylo slovo… V případě Průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB), jenž je od 1.1.2009 povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení všech nových budov a některých rekonstrukcí, byla myšlenka a snaha uvést v praxi nutnost snížit spotřebu energie, a tak zmenšit zátěž životního prostředí.

Navrhování budov s ohledem na stavební tepelnou techniku

Konference Izolace 2009 je úspěšně za námi. Nyní Vám přinášíme jeden z příspěvků bloku Tepelná technika a energetika, ve kterém se seznámíte s konkrétními požadavky, jejich legislativním zakotvením a způsobem jejich řešení při zpracovávání návrhu konkrétní stavby.