Vývoj netradičních tepelných izolací a jejich využití v praxi, část II.

Ve druhé části článku pana docenta Krňanského se budeme věnovat vlastnostem dřevovláknitých desek a jejich použití ve stavební praxi.

Bezpečnost práce na střechách – stále opomíjené téma

Největším omylem, který se ve stavební praxi vyskytuje je, že bezpečnost práce na střechách je spojena pouze s prováděním vlastní výstavby. Plně se zapomíná, že na střechy je nutné vstupovat i po jejím dokončení a to, ať již při provádění běžné údržby a drobných oprav, tak i při pravidelné obsluze a servisu zařízení, která se na střeše vyskytují ( klimatizační jednotky, ventilace apod. ).

Vývoj netradičních tepelných izolací a jejich využití v praxi, část I.

Pojem netradiční tepelná isolace je do jisté míry nadsázkou v tom smyslu, že materiálové báze, které tyto nově používané izolace často využívají, jsou naopak více než tradiční. Jde totiž především o tepelné izolace na biologické bázi (dřevo, ovčí vlna, konopí apod.) a potom i o jisté modifikace stávajících typů izolací, převážně na bázi minerálních vláken. Příspěvek zazněl na konferenci Izolace 2008.V další části se budeme věnovat vlastnostem dřevovláknitých desek a dalším typům tepelné izolace.

Fasády a ploché střešní pláště z hlediska požární bezpečnosti, část II.

Ve 2. části příspěvku plk. Ing. Hoška se budeme zabývat problematikou rekonstrukcí stávajících bytových domů.

Fasády a ploché střešní pláště z hlediska požární bezpečnosti, část I.

Na základě připravované konference Izolace 2009 dne 28.1.2009 v Konferenčním centru City na Praze 4 bychom Vám rádi přiblížili přednášku, která zazněla na minulém ročníku konference Izolace 2008. Jubilejník ročník konference Izolace 2009 Vám přinese opět téma požární bezpečnosti a naváže tak na tuto přednášku. Přinášíme Vám nyní její první část.

Základní přístupy k řešení sanací, část. II.

Pojďme společně pokračovat v základních přístupech k řešení sanací, tentokráte se zaměříme na pojistné systémy v pozemním stavitelství.

Základní přístupy k řešení sanací, část I.

Se základními přístupy k řešení sanací se seznámíme právě teď prostřednictvím přednášky, která zazněla na konferenci Izolace 2008.

Kontaktní zateplovací systémy a jejich poruchy, část II.

Ve 2. části článku si přečtete o vadách a poruchách ETICS a o chybách projektového řešení. Vady a poruchy ETICS obecně Vlastnosti zateplovacího systému, jeho návrh a aplikace by měly zaručovat odolnost vůči výše uvedeným zatížením při běžné údržbě po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů.

Kontaktní zateplovací systémy a jejich poruchy, část I.

Jedním z dalších příspěvků, který zazněl na konferenci Izolace 2008, bylo povídání o kontaktních zateplovacích systémech a jejich poruchách. Autory tohoto článku jsou Ing. Roman Cupal a Ing. Jan Ficenec. První část článku si můžete nyní přečíst. Kontaktní zateplovací systémy se za posledních 15 let v České republice staly nedílnou součástí komplexních oprav bytových panelových domů. Systémy dodatečného zateplení jsou obecně považovány za optimální způsob snižovaní tepelných ztrát prostupem u obvodových stěn a tím potřeby tepla na vytápění.

Výskyt řas na vnějších kontaktně zateplovacích systémech, část II.

Ve 2., závěrečné části článku, si přiblížíme problematiku výskytu řas; příčiny vzniku a rozvoje řas. Mezi základní předpoklady výskytu řas náleží dostatečná dotace vlhkosti, nejčastěji ve formě dešťových srážek. V těch místech na fasádě, která jsou proti dešťovým srážkám chráněna (předstupující konstrukce balkónů, oplechování atik a parapetů atd.), k výskytu řas prakticky nedochází.

Výskyt řas na vnějších kontaktně zateplovacích systémech, část I.

V dalším článku se budeme zabývat řasami, které se vyskytují na vnějších kontaktně zateplovacích systémech. Tento příspěvek byl součástí 9. ročníku konference Izolace 2008. Zelené povlaky řas na historických objektech a pomnících jsou obecně považovány za součást „image“. U novostaveb či nově zateplených objektů, které jsou za krátkou dobu pokryty zeleným či zelenošedým porostem, je tato situace zpravidla jevem nechtěným.

Krytiny na šikmých střechách z pohledu historického vývoje

Vlastní historie střešních krytin začíná v okamžiku, kdy se předchůdce dnešního Homo sapiens postavil tzv. na vlastní nohy a začal hledat úkryt před nepřízní počasí. Je pak samozřejmé, že v tomto období byly jedinými krytinami nalezené přírodní materiály – dřevo a kámen. Historický vývoj krytin na šikmých střechách je obsahem příspěvku ing. Antonína Paryse. Slyšet jste ho mohli na konferenci Izolace v lednu tohoto roku.

Nejčastější chyby při montáži střešních oken

Instalace střešních oken do různých typů krytin šikmých střech se stala standardní součástí prací pokrývačských, klempířských a tesařských firem. Přesto se často setkáváme s montážními vadami. Následující článek poukazuje na nejčastější chyby a naznačuje způsob, jak se jich lze vyvarovat. Článek vyšel v časopise Realizace staveb 2/2007. www.realizace-staveb.cz

Opatření proti účinkům větru na plochých střechách

V rámci konference Izolace 2008, která se uskutečnila dne 24.1., Vás na našich stránkách budeme průběžně seznamovat s příspěvky 9. ročníku této konference. V prvním z nich si můžete přečíst o opatřeních proti účinkům větru na plochých střechách. V posledních letech, kdy nás silný vítr nešetří, si rádi necháme poradit.

Problematika ochrany plechové krytiny

Tento článek vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace č. 3/2008. Plechová střecha, respektive plechová krytina vzbuzuje u laické veřejnosti vždy značné množství otázek. Jak dlouho vydrží? Nebude rezivět? Udrží se barva a nezmění svůj odstín? Bude se na ni chytat mech? To je jen část otázek, které kladou zájemci o střechu v podstatě všem dodavatelům těchto druhů krytin.

Řádná montáž oken, část II.

Pokračujeme 2.a zároveň závěrečnou částí článku o řádné montáži oken. Obecně lze jako těsnicí materiál použít vybraných vhodných tmelů, prefabrikovaných provazů, pruhů, fólií, lepicích pásek nebo speciálních profilů. Neprodyšné a naopak pro exteriér vodě a povětrnosti odolné pásky či fólie se mohou skládat například z plastů, hliníku, elastomerů, živičného materiálu a různých jejich kombinací s ověřenou těsností..

Řádná montáž oken, část I.

Přinášíme Vám 1. část článku o řádné montáži oken. Je celá řada detailů na stavbách, které zdánlivě nevyžadují naši pozornost a v řadě případů posléze dochází k řadě objevujících se závad během užívání budovy díky benevolenci, nevědomosti či záměru “ušetřit“ finanční prostředky při realizaci. Tento článek obsahuje řadu doporučení a vysvětlení, týkajících se vytvoření dlouhodobě funkčního utěsnění připojovacích spár otvorových výplní. Najdete zde pochopitelně také materiály vhodné pro použití do připojovacích spár.

Pojízdné střešní pláště, řešení vodotěsných izolací

Než nám zaťuká na dveře 9. ročník konference Izolace 2008 dne 24. 1. v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha Holešovice, můžeme si přečíst v 1. části příspěvku Ing. Marka Novotného, který zazněl na konferenci Izolace 2007, o pojízdných střešních pláštích a o řešení vodotěsných izolací.

Přehled poruch provozních střešních plášťů – zejména pojížděných, část II.

Nyní si můžete přečíst 2. část příspěvku Ing. Marka Novotného, který zazněl na konferenci Izolace 2007. Porušení hydroizolačního povlaku je patrné jen v případě stěrkových hydroizolací, které jsou přímo pojížděny. Tyto hydroizolace jsou samozřejmě namáhány obrusem a je nutné doplňovat hmotu v důsledku opotřebení pojezdem. Co je velmi záludné, je schopnost těchto povlaků překlenout trhliny. Ve většině případů jsou na to velmi citlivé a jakékoliv trhliny se prorýsovávají a způsobují netěsnost konstrukce. Kromě poruch vodotěsnosti jsou i příčinou koroze výztuže a tím mohou nastat statické problémy této stavební konstrukce.

Zátěžové střechy z pohledu stavební tepelné techniky, část 2.

Ve 2. části příspěvku se dozvíme více o zkondenzovaném a vypařeném množství vodní páry nebo o vlivu na součinitele prostupu tepla.

Rizika při navrhování skladeb pro užitné střešní pláště z pohledu tepelné techniky, možnosti jejich

2. část příspěvku Ing. Kateřiny Volšíkové je věnována kondenzaci uvnitř skladby střešního pláště a na vnitřním povrchu střešního pláště.

Rizika při navrhování skladeb pro užitné střešní pláště z pohledu tepelné techniky, možnosti jejich

V 1. části přednášky Ing. Kateřiny Volšíkové si přečtete o nejčastějších příčinách poruch. Tato přednáška zazněla na konferenci Izolace 2007. V její 2. části si pak přiblížíme kondenzace ve skladbě střešního pláště.

Účelové, ploché strechy, základné rozdelenie, kritéria funkčnosti, část 2.

Ve 2., závěrečné části příspěvku Prof. Ing. Jozef Oláha, PhD., si přečtete o terasách, vegetačních střechách nebo např. o sportování na střeše.

Účelové, ploché strechy, základne rozdelenie, kritéria funkčnosti

Jedním z témat konference Izolace 2008 budou střešní pláště. Přednáška Prof. ing. Josefa Oláha, PhD. z minulého ročníku konference Izolace 2007 Vás uvede do této problematiky.

Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí, čás

S přehledem typů pěnového skla Foamglas pokračujeme ve 2. části článku Ing. Jana Vychytila.

Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS® a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí, čá

Článek Ing. Jana Vychytila Vám přiblíží typy pěnového skla FOAMGLAS® a jejich správnou volbu do konkrétních stavebních konstrukcí. Přinášíme Vám I. část příspěvku.

Systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, část II.

Ve 2. části příspěvku Ing. Mrakiče si můžete přečíst o kontrole hydroizolace, zátopové, podtlakové a přetlakové zkoušce a o prevenci a ochraně hydroizolace.

Systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, základní zásady

Tématem přednášky, která zazněla na konferenci IZOLACE 2007 a kterou Vám nyní připomeneme, je systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, základní zásady. Autorem je Ing. Radoslav Mrakič. Přinášíme Vám 1. část článku, ve kterém si přečtete o zásadách dozoru, o kontrole podkladu, parotěsné zábrany a tepelné izolace.

Zkušenosti s mechanickým kotvením střešního pláště a hledání příčin vzniklých nedostatků

Tento článek doplněný fotografiemi z praxe Vám přiblíží zkušenosti s mechanickým kotvením střešního pláště a hledání příčin vzniklých nedostatků.