Využití pěnového skla v provozních střechách, zásady správné aplikace, časté problémy v průběhu stav

V tomto příspěvku z konference IZOLACE 2007 si přečtete o využití pěnového skla v provozních střechách. Popsány jsou zásady správné aplikace i časté problémy v průběhu stavby a řešení těchto problémů.

Poruchy plechových krytin

Ze zkušeností posledních let je zřejmé, že střešní plechové krytiny trpí podstatnou závadou.

Extrudovaný polystyren (XPS) v užitných střešních pláštích, zásady správné aplikace a dopady nedodrž

Jak správně aplikovat extrudovaný polystyren (XPS) v užitných střešních pláštích se dočtete v přednášce Ing. Stanislava Štajera. Tento příspěvek byl součástí konference IZOLACE 2007.

Energetický přínos zasklení lodžií

U problematiky lodžií ještě zůstaneme a v následujícím článku si v příspěvku Ing. Jaroslava Šafránka, CSc. můžete přečíst o energetickém přínosu zasklení lodžií. Tento příspěvek byl součástí Konference IZOLACE 2007.

Konstrukční a materiálové zásady návrhu pochůzných střech

V dalším příspěvku z Konference IZOLACE 2007 si přiblížíme konstrukční a materiálové zásady návrhu pochůzných střech.

Možné chyby střešních plášťů a jak jim předcházet z pohledu životem otlučeného soudního znalce

Základním principem je systémové dělení, protože jedině tak se můžeme dostat k podstatě věci a k základním příčinám, které mají na svědomí mnohdy dlouhodobé trable se střešními plášti, ale i se stavbami obecně.

Zelené střešní pláště, ozelenění šikmých ploch

Další přednáškou z Konference IZOLACE 2007, kterou si můžete přečíst, je příspěvek Ing. Jitky Dostálové ze společnosti Optigreen.

Poznámky k současné legislativní realitě, zejména k požadavkům v tepelně technické normě

Na našich stránkách uvádíme již 3. příspěvek z konference IZOLACE 2007.

O problematice zateplování podkroví

Od roku 2002 zaznamenáváme značné změny v oblasti tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a poža¬davcích na ně. Zpřísňují se nám požadavky na snižování energetických ztrát stavebními konstrukcemi, zdražují se energie a citelně začí¬náme pociťovat tlak na úsporu energií.

Regenerace panelových budov, sanace plochých střešních plášťů (2)

2. část článku – Typ konstrukce a možnosti sanace, Tepelná izolace

Regenerace panelových budov, sanace plochých střešních plášťů

1. část článku – příprava sanace
Ploché střešní pláště jsou historicky již od Babylónských dob jednou z používaných technologií zastřešení obytných a hospodářských prostor.

Význam tepelné techniky v projektové přípravě staveb

Článek vychází v časopise Střechy, fasády, izolace 5.3.2007.
Projektová dokumentace je nedílnou součástí každého stavebního díla. Se stále přísnějšími legislativními i normovými požadavky nabývá na významu řešení budovy z hlediska tepelně technického a energetického.

Nejstarší zelená střecha v České republice

Článek vychází v časopise Střechy, fasády, izolace 5.3.2007.
Na dohled hradu Helfštýna v rovině Moravské brány leží historické město Lipník nad Bečvou. Kromě mnoha jiných pamětihodností se zde nachází zámek z roku 1609. Navržen byl vlašským zednickým mistrem, což dokládá použitý typ kleneb s lunetami, zdobenými charakteristickou ornamentální štukovou výzdobou.

Porovnání kontrolních systémů z asfaltových pásů a syntetických folií

Hlavním důvodem pro navrhování kontrolních systémů z asfaltových pásů nebo syntetických folií je snaha zajistit co největší hydroizolační bezpečnost stavebních konstrukcí spodní stavby, které jsou v dalším průběhu výstavby překryty dalšími vrstvami stavebních konstrukcí a oprava případných vad a netěsností je finančně a technicky velmi náročná.

Environmentálně efektivní materiály pro stavební konstrukce

Snižování energetické náročnosti staveb je dosud spojováno především se snížením potřeby energie na vytápění či chlazení, větrání, popř. energie spojené s provozními zařízeními v budovách. Tento pohled však nezohledňuje energii nutnou na výrobu stavebních materiálů, jejich dopravu na staveniště a uložení v konstrukcích, popř. energetické nároky spojené s jejich demolicí, recyklací nebo skládkováním.

Výstavba metro IV.C1 – zkušenosti z aktivace pojistného injekčního systému

Hydroizolace ostění tunelových staveb se v současnosti provádějí především ze speciálních hydroizolačních fólií. Většinou se jedná o propracovaný systém výrobků, který kromě vlastní hydroizolační fólie obsahuje také těsnicí pásy do dilatačních spár, různé tvarovky a kotevní prvky, ochranné geotextilie a speciální lepidla.

Problematika provádění parozábran šikmých zateplených střech

Při vytváření zateplených šikmých střech či dodatečného zateplování podkrovních prostor již mnozí stavebníci, projektanti i investoři pochopili, že v takové konstrukci je nutno použít dostatečnou vrstvu či vrstvy odpovídajícího tepelného izolantu, vytvořit odvětrávací vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a střešní krytinou, popř. pod střešní krytinou použít správný typ podstřešní pojistné membrány či fólie.

Montáž asfaltových šindelů za nízkých teplot

Je vám v těchto letních dnech horko? Pojďte se s námi na chvilku ochladit nahlédnutím na problematiku pokládky asfaltových šindelů na střechách během chladných zimních dní.

Jednovrstvé obvodové cihelné konstrukce

Stále se zvyšující nároky na snižování potřeby tepla v budovách se promítly do požadavků na maximální přípustné hodnoty součinitelů prostupu tepla U (dříve k) téměř všech stavebních konstrukcí. Konstrukcemi, které zhruba z 25 - 30 % ovlivňují celkovou potřebu tepla na vytápění budov, jsou obvodové stěny.

Betonové vodonepropustné konstrukce

Předmětem tohoto článku jsou betonové vodonepropustné konstrukce, jejichž vodotěsnost je dosažena bez použití povlakových (bariérových) hydroizolací. Hlavním představitelem tohoto druhu konstrukcí je tzv. bílá vana.

Biologické napadení stavebních materiálů

Význam řas jako dílčího biokorozního faktoru byl objeven relativně nedávno. Ještě v 70 letech minulého století byly řasy považovány pouze za předchůdce vyšších rostlin a symbionty lišejníků. Teprve další výzkum prokázal spoluúčast řas při postupné degradaci uměleckých kamenných artefaktů, archeologických objektů, fasád domovních objektů i některých typů střešních krytin.

Zásady montáže střech z asfaltových šindelů

V dnešní době lze asi obtížně hledat pokrývačskou firmu, která se ve své praxi nesetkala s realizací střechy z asfaltových šindelů. Přes veškerou osvětu ze strany seriozních prodejců krytiny se lze, bohužel, často setkat u montážních firem s naprostou neznalostí tohoto produktu a neznalostí základních pouček, jejichž respektování vede ke kvalitně odvedené práci.

Stavebně-energetické a environmentální souvislosti navrhování obvodových konstrukcí budov

Jednou ze zajímavých otázek stavebního výzkumu i budoucí praxe nepochybně je, zda mohou obvodové konstrukce budov, u kterých se pochopitelně snažíme o minimální prostup tepla a v širších environmentálních souvislostech i o jejich co nejnižší negativní vliv na životní prostředí, plnit i ambicioznější cíle.

Historie zelených střech

Od těch dob, co člověk přišel na to, jak chránit svou hlavu před nepřízní počasí, se snaží do svých obydlí dostat alespoň kousek přírody, před kterou se vlastně schoval. Díky neustálé touze po spojení s přírodou se v našich obydlích vyskytují květiny, domácí mazlíčci od psů a koček, přes akvarijní rybičky až po různé exotické ptactvo, plazy a pod.

Montáž živičných šindelů na strmých plochách

Z hlediska správného návrhu a především pokládky živičných šindelů jsou nejproblematičtější střešní roviny se sklonem převyšujícím 60°. V tomto dílu našeho elektronického poruchária živičných šindelů si ukážeme, co se může se šindelem stát na strmých plochách.

Vliv bludných proudů na řešení hydroizolací spodní stavby

V tomto článku se zaměříme pozornost na význam sekundárních izolací spodních staveb – hydroizolací ve vztahu k návrhu ochranných opatření staveb proti účinkům bludných proudů. Diskutována je funkčnost systému, jeho alternativy a rizika při poškození sekundárních izolací.

Prevence rizik při montáži kontaktního zateplovacího systému

Metoda kontaktního zateplení je v současnosti nejpoužívanějším řešením pro sanaci obvodových plášťů obytných budov. Mimo zřejmého estetického přínosu patří mezi hlavní důvody obliby této metody zejména snižování spotřeby energie, odstranění hygienických nedostatků, snížení teplotního namáhání nosných konstrukcí, prodloužení životnosti budovy nebo vytvoření podmínek tepelné pohody.

Živiční šindele a jejich styk s ostatními materiály

Pokrytí střešního pláště se běžně neskládá pouze z jednoho materiálu, z čehož často plynou problémy se spojováním rozdílných materiálů mezi sebou. V dnešním dílu elektronického „poruchária živičných šindelů“ se krátce zaměříme právě na problém jejich stykování s ostatními materiály.

Tragédie na moskevské tržnici

Přinášíme vám exkluzivní reportáž o tragické události na moskevské Basmanově tržnici, kde se ráno 23. února zřítila střešní konstrukce. Článek o průběhu záchranné akce a pravděpodobných příčinách katastrofy pro náš portál připravili spolupracovníci působící přímo v hlavním městě Ruska.