Kašny a jiné okrasné nádrže

Dominantně používané hydroizolace pro tato stavební nebo umělecká díla jsou na bezešvé bázi. V angličtině se pro tyto materiály používá výraz LAW – liquid apply waterproofing – vodotěsné izolace za tekuta nanesené.

Určování defektů hydroizolací staveb a mýty s tím spojené – 2. část

Značné a odlišné problémy mohou nastat v případě, že se ustálil nějaký názor na správné provedení hydroizolačních konstrukcí, a to nejen z hlediska provedení střech nebo ochrany proti podpovrchovým vodám, ale i materiálů nebo korozních vlivů, který může být mylný. Takový názor, ovlivňující pravidla zmíněná v úvodu článku a vycházející z nedostatečně ověřených zkušeností nebo i z velmi seriózních výzkumů, avšak prováděných v jiných podmínkách, než odpovídají dnešním konstrukcím a materiálům, není tak úplně vzácností.

Určování defektů hydroizolací staveb a mýty s tím spojené, 1. část

Konference Defekty budov konaná v Českých Budějovicích ve dnech 19.– 20. 11. 2009 znovu upozornila na časté nedostatky hydroizolačních konstrukcí a jejich následky, které se opakovaně vyskytují již desítky let. Některým defektům by mohla zabránit i aktualizace a doplnění národních norem, pro které se v poslední době podmínky zlepšily, takže není nutné se omezit pouze na mechanické přejímání evropských, převážně výrobkových nebo zkušebních norem.

Hydroizolační stěrky v exteriéru

Tímto článkem bych chtěl navázat na nedávno publikovaný článek „Hydroizolační stěrky v interiéru“ zveřejněný rovněž na portále Izolace.cz. Hydroizolační stěrky se dnes používají běžně i v exteriéru, kde jsou však vystaveny účinkům povětrnosti, z čehož plynou další požadavky na jejich kvalitu.

Mikrobiologická koroze, efekt aktivního uhlí

Poruchy, které jsou představeny v tomto článku, se netýkají jedné unikátní fólie, jednoho unikátního výrobce a jedné unikátní stavby. Jedná se o obecný fenomén, který je nutno evidovat a bát se ho.

Hydroizolační stěrky v interiéru, část II.

Jaké je doporučené provedení hydroizolací pro jednotlivé třídy zatížení? Přečtěte si nyní ve 2. části článku Ing. Josefa Pluhaře.

Hydroizolační stěrky v interiéru, část I.

Hydroizolační stěrky jsou dnes běžně používaným materiálem ve stavebnictví. Bohužel však, snad v důsledku relativně krátké doby užívání, není jejich aplikace upravena v Česku žádnými předpisy, což vede v mnoha případech k vážným poruchám stavebních děl. O něco dále jsou naši sousedé v Německu a je jistě vhodné seznámit se s jejich řešením této problematiky. 1. část článku Ing. Josefa Pluhaře Vás seznámí se základními předpisy a s klasifikací odpovídajícího zatížení vlhkostí a s rozdělením, které se týká zatížení povrchů.

Královská disciplína pokládky dlažeb a obkladů

Plavecké bazény se považují za královskou disciplínu obkladačských prací. Stavby plaveckých bazénů kladou na všechny zúčastněné vysoké požadavky, které je možno úspěšně splnit, pokud nepřipustíme v projektování a provádění hydroizolací žádné kompromisy a zapojíme potřebné technické a obkladačské know-how.

INTEGRITANK® – moderní za studena aplikovaný nástřikový hydroizolační membránový systém speciálně vy

V této přednášce z konference Izolace 2007 si přečtete o za studena aplikovaném nástřikovém hydroizolačním membránovém systému INTEGRITANK®. Autorem je pan René Růžička.

Vodotěsné hydroizolace střešních plášťů z fóliových systémů

Vodotěsné hydroizolace střešních plášťů z foliových systémů jsou jednou z možností, jak vyřešit problémy s plochou střechou i šikmou střechou (bez ohledu na její další zatřídění – nepochozí, provozní atd.). Přinášíme Vám další z přednášek konference Izolace 2007, jejíž autorem je Ing. Antonín Parys.

Někde tu teče..

Při zběžné vizuální kontrole jedné terasy a vlhkých map v bytě ve stejné výškové úrovni bych se vsadil, že kdosi podcenil hydroizolaci na terase..

Odvodnění užitného střešního pláště a teras

Konference IZOLACE 2007 přinesla mnoho zajímavých příspěvků. Jedním z nich je Odvodnění užitného střešního pláště a teras od Ing. Petra Vlčka.

Připomenutí zimy

V minulém roce a v letech předcházejících jsem měli množství sněhu o kterém lyžaři v současné době jenom sní. Samozřejmě, že velké množství sněhu má, ale negativní důsledek důsledky ve stavebnictví. Dominantní problematikou je statika, únosnost stavebních konstrukcí...

Konkrétní zkušnosti s kontrolou folií pomocí podtlaku

O tom, že hydroizolaci lze považovat za nejdůležitější vrstvu ploché střechy asi není sporu. Je–li hydroizolace provedena odborně a kvalitně, podle dobrého návrhu a v souladu se všemi běžnými zvyklostmi, a není – li izolace z jakýchkoli důvodů poškozena, je vše v pořádku. Co však dělat v opačném případě, kdy každý déšť nebo tající sníh přináší další a další nemilá překvapení.

Hydroizolační foliové systémy Fatrafol

Každý z nás si představí pod pojmem voda život. Ve stavebnictví je tomu ovšem naopak. Na většinu stavebních materiálů a konstrukcí má voda neblahý vliv a proto musíme tyto stavební konstrukce před ní chránit.

Výhody izolací staveb z FPO

V úvodu je nezbytně nutné se zmínit o původu plastů, aby se daly pochopit vlastnosti jednotlivých materiálů používaných v izolacích střech a spodních částí staveb proti vodě.

Utěsnění prostupů inženýrských sítí hydroizolacemi

V současné době budeme jen těžko hledat budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů důležité, lidé zjistí většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn.

Výztužná vložka hydroizolačního pásu

Zajišťuje pevnostní a elastické vlastnosti, současně tvoří výztužní strukturu zajišťující rozměrovou stabilitu hydroizolačního materiálu. Vložky limitují řadu vlastností výsledného hydroizolačního materiálu zejména pak elasticitu.

Systém pro sanace netěsných dilatačních spár betonových konstrukcí

Prosakující dilatační spára je častým problémem betonových konstrukcí, ať už se jedná o stavby z oboru pozemního, nebo podzemního stavitelství. Tento problém se občas vyskytuje i u staveb, které jsou navrženy a zhotoveny tak, aby nebezpečí netěsností a průsaků bylo omezeno na minimum – jsou založeny principem tzv. bílé vany, a mají tedy do dilatačních spár zabudovány spárové pásy.

Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály

Vodotěsné hydroizolace jsou pro velkou část stavebních objektů jedním z nejzásadnějších materiálů, který může v průběhu životnosti velmi ovlivnit výslednou hodnotu celého díla. Proto se nyní podívejme, jaké systémy vodotěsných izolací jsou nejčastější a jak si stojí dnes moderní stěrkové materiály.

Spoje asfaltových izolačních pásů

Článek se zabývá pevností spojů asfaltových pásů, u jednovrstvých systémů plochých střech, v závislosti na teplotě a čase. Laboratorní zkoušky pevností spojů byly provedeny dle ČSN EN 13707.

Problematika přesahů nehomogenních hydroizolací

Kvalitní natavení homogenních hydroizolací je mimo jiné spojeno s dlouhodobou spolehlivostí a vodotěsností jejich přesahů. Toto ovšem zdaleka nemusí platit u přesahů nehomogenních hydroizolací.

Stříkané PUR hydroizolační systémy Coniroof/Conipur na plochých střechách

Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní nejen funkci celé budovy, ale zvýší se tím náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém a to jak z hlediska vodonepropustnosti, tak i z hlediska co nejkvalitnější aplikace hydroizolace na stavbě včetně opracovatelnosti detailů.

Střešní pláště s vegetační vrstvou

Střechy s vegetační vrstvou přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. Významně přispívají ke zlepšování ovzduší, přispívají ke zpříjemňování životního prostředí, chrání stavební konstrukci, zadržují dešťové srážky, chrání podstřešní byty proti přehřívání a přispívají ke snížení energetických ztrát.

Solární fotovoltaické systémy pro ploché střechy

Hledání obnovitelných environmentálních zdrojů energie a podpora jejich využívání je v současné době jedním z předních politických témat jak orgánů EU tak i státních orgánů České republiky. Dochází k postupné harmonizaci českých zákonů s právem EU, v daném případě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů a spolu s tím se rozvíjí i příslušná státní dotační politika.