Střechy, fasády, izolace

"Střechy, fasády, izolace" je odborný časopis vycházející měsíčně v České a Slovenské republice. Publikaci vydává nakladatelství Mise s.r.o. V 9. čísle pro vás redaktoři připravili následující zajímavé články.

For Arch 2005

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha 2005 má letos před sebou již svůj 16. ročník. Pražský veletržní areál Letňany otevře své brány návštěvníkům ve dnech 20. – 24. září 2005.

Světlovody vhodně prosvětlí půdní vestavby

V posledních letech významným způsobem narostl počet půdních vestaveb. Není se čemu divit, vždyť civilizace přináší zvýšené požadavky na využití každého koutu stavby. Každé patro domu má své specifika a tudíž různé stavebně-technické požadavky.

Střešní pláště s vegetační vrstvou

Střechy s vegetační vrstvou přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. Významně přispívají ke zlepšování ovzduší, přispívají ke zpříjemňování životního prostředí, chrání stavební konstrukci, zadržují dešťové srážky, chrání podstřešní byty proti přehřívání a přispívají ke snížení energetických ztrát.

Výpočtové modelování konstrukcí podkroví

Při tepelně technickém posouzení šikmých střech a dalších konstrukcí vestavěného podkroví je třeba obvykle vyřešit několik specifických problémů počínaje vlivem opakujících se tepelných mostů ve skladbě konstrukce a konče například vlivem mechanického upevnění parozábrany.

Akustické systémy STO

Smyslové vjemy navozují náladu a vzbuzují emoce, optické a akustické podněty ovlivňují nejvíce naše pocity. Zvuk působí bezprostředně na centrální nervový systém, a tak mají například hlasitost zvuku, frekvence a četnost zdrojů zvuku vliv na dobrou pohodu a schopnost koncentrace.

Asfaltové šindele a nevhodný podklad

Opět vám všem odkryjeme další z mnoha příčin poruch střešních plášťů, které mají krytinu z asfaltových šindelů. Nyní se zaměříme na požadavky podkladu, resp. na tloušťku vlastního záklopu.

Solární fotovoltaické systémy pro ploché střechy

Hledání obnovitelných environmentálních zdrojů energie a podpora jejich využívání je v současné době jedním z předních politických témat jak orgánů EU tak i státních orgánů České republiky. Dochází k postupné harmonizaci českých zákonů s právem EU, v daném případě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů a spolu s tím se rozvíjí i příslušná státní dotační politika.

Využití pěnového skla v provozních střechách

Pěnové sklo je tepelně izolační materiál na bázi skla, který se svými doplňkovými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Díky svým unikátním vlastnostem, především extrémně vysoké pevnosti v tlaku spojené s nestlačitelností, je tento materiál ideální tepelnou izolací pro střešní konstrukce zatížené tlakem. Do této skupiny konstrukcí patří vedle střech pochozích a pojezdných také heliporty, střešní zahrady, střechy zatížené technologiemi apod.

Poruchy nevětraných střech se sklony 5° až 25°

Na poli obchodním se v nedávné době začala vést válka, jestli je větraná střecha lepší než střecha nevětraná. Hlavně v posledním období se s přísunem nových materiálů tyto otázky znovu a znovu vynořují. Náš malý příspěvek na toto téma se týká problémů nevětraných střech nebo málo a nevhodně větraných střech, se sklonem mezi 5° až 25° s vrchní krytinou tvořenou z kovových materiálů.

Poruchy šikmého střešního pláště půdní vestavby

Půdní vestavby jsou jedním z nemnoha způsobů, jak za relativně přijatelných ekonomických podmínek získat nové kvalitní byty, často rozměrově, dispozičně i konstrukčně nadstandardní. Realizace půdních vestaveb však přináší řadu úskalí (jak ve fázi projektové tak i realizační), která mohou úsilí všech účastníků výstavby znehodnotit.

Nová ČSN 73 0527 Akustika

Nová ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.

ČSN EN ISO 140-14 – vzduchová a kročejová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 140-14 se zabývá popisem měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v budovách a je koncipována jako doplněk k základním normám ISO 140-4 a ISO 140-7.

Rekonstrukce plochých střešních plášťů

Žádná konstrukce ve stavebnictví není věčná a v určitém časovém cyklu vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale i systémové opravy a nakonec celkovou rekonstrukci. U plochých střešních plášťů tomu není jinak. Nejčastějším důvodem pro rekonstrukci je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy a vzniklé problémy se zatékáním apod.

Izolace proti radonu – díl 2.

Nejen novostavby se potýkají s problémem zvýšené koncentrace radonu v podloží. V tomto článku vám poskytneme mnoho cenných informací o možných opatřeních proti radonovému nebezpečí ve stávajících budovách.

Dřevěné konstrukce a metody jejich ochrany v souvislosti se stavební fyzikou

Navrhování a provádění stavebních konstrukcí kde jsou hlavní konstrukční prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva má svá specifika. Navrhování a provádění těchto konstrukcí do prostorů stávajících krovů je o to složitější, že ne vždy jsou stávající konstrukce krovu, ale i stropu pod půdním prostorem vhodné pro vybudování nového plnohodnotného obytného prostoru.

Izolace proti radonu – díl 1.

S nutností provádět izolace proti radonu se setkáváme na většině území naší země. V tomto článku si můžete stáhnout a pročíst příručku pojednávající o ochraně nových steveb prostřednictvím protiradonových izolací.

Součinitel postupu tepla ploché střechy

V minulé anketě jste měli možnost hlasovat na téma "požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla Un pro ploché střešní pláště dle ČSN 73 0540 z 04/2005." A jak vaše tipování dopadlo?

revize ČSN 73 0540 – 4

Tato norma stanovuje a upřesňuje výpočtové metody pro navrhování a ověřování konstrukcí a budov podle požadavků na tepelnou ochranu budov a úsporu energie na jejich vytápění, daných v ČSN 73 0540 - 2.

nová ČSN 73 0540 – 1

V červnu 2005 vychází nová tepelně technická norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie, která vymezuje termíny používané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti vzduchu a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 - 2,3 a 4.

Střešní krytina z titanzinkového plechu

Poměrně nedávno jsem byl svědkem rozhovoru mezi dodavatelem stavby a investorem, který na dotaz k materiálu střešní krytiny nad garáží řekl: „Tu lepenku mi tam nedávejte, ta nic nevydrží, dejte mi tam ten titanzinek, ten je na věky a prý se nemusí ani natírat.“

Nový newsletter

Pro všechny zájemce z řad čtenářů portálu izolace.cz jsme zpustili novou verzi newsletetru - bezplatného informačního systému o novinkách.

Nevhodný podklad – vlhkost, šířka prken

O výsledné kvalitě střechy s krytinou z asfaltových šindelů nerozhoduje jen vlastní kvalita pásu nebo jeho pokládky, ale i typ a stav podkladu.

Akustické vlastnosti trapézových plechů s akustickou výplní

V poslední době se stále více začíná dbát na uplatnění požadavkových norem týkající se povolené hladiny hluku jak v pracovní, tak bytové a odpočinkové sféře. Celková hluková zátěž a hlukové pozadí se v podstatě v celém životním prostředí postupně zvyšuje, takže proti tomu nastupuje stále přísnější kontrola, omezování a vyhodnocování zdrojů hluku.

Poškození hydroizolace podpěrami hromosvodu

Hydroizolační souvsrtví na plochých střešních pláštích je namáháno mnoha vlivy. V tomto článku se dozvíte, že jednou z možných příčin poškození povlakové hydroizolace jsou i nesprávně aplikované podpěry hromosvodných rozvodů.

Bitumenové izolace jsou nejpopulárnější

Podle ankety, ve které jste mohli v minulém týdnu hlasovat o pro vás nejvíce preferovaném hydroizolačním materiálu vyhrály bitumenové povlakové hydroizolace.

ČSN 73 0532 – změna Z1

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky se po pěti letech doplňuje a mění.

Změny v požadavcích ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

V březnu 2005 vydal Český normalizační institut Změnu Z1 k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Touto změnou dochází od dubna 2005 ke zpřísnění požadavků na některé stavební konstrukce. V následujícím článku jsou uvedeny nejdůležitější změny a odpovědi na nejčastější dotazy.

Užitné ploché střechy a terasy z hlediska akustiky

V současné době se vlivem snahy o zatraktivnění dispozic nebo efektivnějšímu zhodnocení lokality stále častěji dostáváme do situace, kdy se chráněné prostory dostávají přes stropní konstrukci do kontaktu s veřejně využívanými prostorami typu pochozích střech, teras případně i pojížděných ploch.

Problémy koordinace při realizaci střešních plášťů

Ve všech etapách přípravy staveb je nutné koordinace a to od projekčního řešení až po konečnou realizaci na stavbě. Již přípravné práce by měly být tak zpracovány, aby nebylo nutné na poslední chvíli řešit komplikované konstrukční detaily nebo rozebírat stavební konstrukce, protože se někde opomnělo dokončit hydroizolační povlak. Když už se tak stane je nezbytně nutné, aby stavební dozor byl schopen tyto nedostatky „odchytat“.